Referat årsmøte i Telemark legeforening 27.8. 2014

Elisabeth Swensen, Seljord ble utnevnt til årets lege i Telemark. Hun innledet med foredraget "Utfordringer i helsetjenesten framover".

Elisabeth Swensen

Elisabeth Swensen

Gisle Roksund ledet påfølgende plenumsdiskusjon.

Deretter ble det formelle årsmøtet i Telemark legeforening avholdt.

 1. Kolleger som er døde siden forrige årsmøte ble minnet med et minutts stillhet.
 2. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 3. Thor Severinsen ble valgt til møteleder, og Gisle Roksund valgt til referent.
 4. Telemark legeforenings årsmelding for 2013 ble enstemmig godkjent.
  - Prosedyregruppas årsmelding for 2013 ble tatt til etterretning.
 5. Revidert regnskap for 2013 ble enstemmig godkjen.t
 6. Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.
 7. Budsjett 2015
  Styrets honorar ble vedtatt økt med 5 % fra 01012015
  Epi-Data foreningen. Enstemmig vedtak: Telemark legeforening bevilger kr 10 000 til Epi-Data foreningen og vil oppfordre alle andre foreningsledd i Legeforeningen til å gjøre det samme
  MedHum. Enstemmig vedtak: Foreningens landsstyrerepresentanter gis fullmakt til å gi inntil kr 10 000 til neste års MedHum aksjon
  Budsjett 2015 ble enstemmig vedtatt med endringer i honorar og tilskudd som vedtatt over.

Etter årsmøtet ble medlemmene invitert til middag i restauranten.