Telemark legeforening

Lokalforening

Medlemsinformasjon

Vedtekter

Vedtekter for Telemark legeforening.
Foreningens navn og område er godkjent av sentralstyret i Dnlf.
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 30.08.07
29. juni 2012

§   1 Navn

        Foreningens navn er Telemark legeforening. Initialene TLF kan benyttes.

§  2. Forhold til Den norske legeforening.

        Foreningen er som lokalforening en avdeling i  i Dnlf og omfattet av Dnlfs lover

        Disse vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover; § 1.2 og § 3.4.3

§  3. Formål

        Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser og for øvrig arbeide i henhold

        til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover

§  4  Medlemskap

        Medlemmer av Dnlf med arbeidssted og/eller har bosted i Telemark ved årets start er

        medlemmer av TLF.

        Sentralstyret kan etter søknad innvilge andre medlemmer medlemskap i TLF.

§  5  Æresmedlemmer

        Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad.

§  6. Foreningens organer.

        TLF har følgende faste organer:

        Årsmøtet

        Styret

        Kurskomitéen

        Programkomitéen

        Utvalg for legeetikk (utgått) *

        Kollegial støttegruppe

        Valgkomitéen

§  7  Årsmøtet

        Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer.

        Media har adgang, unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

        Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av august måned. Det skal kunngjøres for

        medlemmene senest 4 uker på forhånd. Forslag til årsmøtet må være styret i hende

        minst 2 uker før møtet

        Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

        Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3.3.3.

        Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist eller når

        minst 1/5 av medlemmene skriftlig krever dette. Saker som skal behandles skal fremgå 

        av innkallingen.

        Årsmøtet skal behandle.

        Godkjenning av innkalling og dagsorden

        Valg av møteleder og referent.

        Styrets årsmelding og årsmelding fra faste organer.

        Revidert regnskap.

        Budsjett

        Innkomne forslag

        Valg av:

        a)   Styre

        b)   Utvalg for legeetikk (utgått) *

        b1) Kollegial støttegruppe        

        c)   Kurskomité

        d)   Programkomité

        e)   Revisor

        f)   Valgkomité

§  8)  Styret.

         Styret består av leder og 2 styremedlemmer valgt av årsmøtet samt

         styremedlemmer valgt av yrkesforeningene. Styreleder velges særskilt.

         Det velges 3 varamedlemmer i rangert rekkefølge for årsmøtevalgte styremedlemmer

         og    personlige varamedlemmer for styremedlemmene valgt av yrkesforeningene.

         Styret konstituerer seg selv og velger selv nestleder, sekretær, kasserer og

         leder av programkomiteen.

         Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis 5 medlemmer krever det.

         Styrets funksjonsperiode er 2 år fra 1. sept. i år som slutter på ulikt tall.

         Regnskapsåret følger kalenderåret..

         Styret er foreningens foretningsfører og kan tilsette personale nødvendig for

         foreningens drift.

         Lederen fører foreningens korrespondanse og skal føre journal over innkomne

         skriv og kopibok av utgående.

§ 9)  Utvalg for legeetikk. *

         Utgått

§ 10) Kurskomitéen.

         Kurskomitéen velges av årsmøtet og består av 6  medlemmer som velges for 4 år. 

         3 er på valg hvert annet år. Leder og minst 2 medlemmer bør være allmennleger.

         Allmennlegene i kurskomiteen utgjør Norsk forening for allmennmedisins lokale

         fagteam. Komiteen fører separat regnskapi direkte samarbeid med Dnlfs sekretariat.

         Den leverer referat av sin virksomhet til til årsmøtet.

§ 11) Programkomitéen

         Programkomitéen ledes av et styremedlem i TLF. Den består for øvrig

         av 1årsmøtevalgt medlem valgt for 2 år. Komitéen har til oppgave å arrangere

         minst 2 medlemsmøter i hvert halvår i tillegg til årsmøtet

§ 12. Kollegial støttegruppe.

         Gruppen består av 3 medlemmer som velges for 4 år av gangen.

         Henholdsvis 1 og 2 medlemmer er på valg annethvert år.

         Støttegruppen har til oppgave å yte kollegial hjelp, omsorg og støtte til medlemmer som    

         av ulike årsaker har slikt behov.

§ 13. Valgkomitéen

         Valgene skal forberedes av en årsmøtevalgt komité på 3-5 medlemmer. Leder velges

         separat.

§ 13)  Vedtektsendringer.

          Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 10 uker før årsmøtet 

          og utsendt til medlemmene med årsmøteinnkallingen. 

          Vedtektsendringer kan kun vedtas på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.

*Etter at vedtektene ble vedtatt fikk TLF info fra Dnlf om at lokale utvalg for legeetikk skulle avvikles og at vi forholder oss til det sentrale utvalget.