Vedtekter

Foreningens navn og område er godkjent av sentralstyret i Dnlf. Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 060922.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Telemark legeforening. Initialene TLF kan benyttes.

§ 2. Forhold til Den norske legeforening

Foreningen er som lokalforening en avdeling i Dnlf og omfattet av Dnlfs lover. Disse vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover; § 1.2 og § 3.4.3

§ 3. Formål

I tillegg til formålsbestemmelsene i Legeforeningens lover § 1- 2 har foreningen følgende formål:
Telemark legeforening skal fremme Legeforeningens formål i Telemark ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser ved blant annet å:
- engasjere seg i lokal helsepolitikk i området og i helseregionen og arbeide for hensiktsmessig organisering av den samlede helsetjeneste.
- gi praktisk bistand til yrkesforeningene, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen.
- ha omsorg for og yte hjelp til enkeltmedlemmer gjennom blant annet å sørge for organisering av kollegastøtte.
- arrangere relevante kurs og annen utdanningsvirksomhet.
- fremme kollegialitet og fellesskap mellom medlemmer ved møter eller andre tiltak for faglig og sosialt samvær.
- bidra til å løse lokale tvister mellom medlemmer og motparter, og mellom medlemmer.

§ 4 Medlemskap

Medlemmer av Dnlf med arbeidssted i Telemark ved årets start er
medlemmer av TLF.
Sentralstyret kan etter søknad innvilge andre medlemmer medlemskap i TLF.

§ 5 Æresmedlemmer

Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad.

§ 6. Foreningens organer

TLF har følgende faste organer:

Årsmøtet
Styret
Kurskomitéen
Kollegial støttegruppe
Valgkomitéen

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer.

Media har adgang, unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av august måned. Det skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd. Forslag til årsmøtet må være styret i hende minst 2 uker før møtet. 

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3.3.3.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist eller når minst 1/5 av medlemmene skriftlig krever dette. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.

Årsmøtet skal behandle.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av møteleder og referent.
Styrets årsmelding og årsmelding fra faste organer.
Revidert regnskap.
Budsjett.
Innkomne forslag.
Valg av:
a) Styre.
b) Kollegial støttegruppe.
c) Kurskomité.
d) Revisor.
e) Valgkomité.

§ 8) Styret.

Styret består av leder og 2 styremedlemmer valgt av årsmøtet samt
styremedlemmer valgt av yrkesforeningene. Styreleder velges særskilt.

Det velges 3 varamedlemmer i rangert rekkefølge for årsmøtevalgte styremedlemmer og personlige varamedlemmer for styremedlemmene valgt av yrkesforeningene.

Styret konstituerer seg selv og velger selv nestleder, sekretær og kasserer.

Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis 5 medlemmer krever det.


Styrets funksjonsperiode er 2 år fra 1. sept. i år som slutter på ulikt tall.

Regnskapsåret følger kalenderåret. 

Styret er foreningens foretningsfører og kan tilsette personale nødvendig for foreningens drift.

Styret har til oppgave å arrangere minst 2 medlemsmøter i hvert halvår i tillegg til årsmøtet

Lederen fører foreningens korrespondanse og skal føre journal over innkomne skriv og kopibok av utgående.

§ 9) Utgått

§ 10) Kurskomitéen.

Kurskomitéen velges av årsmøtet og består av 6 medlemmer som velges for 4 år.
3 er på valg hvert annet år. Leder og minst 2 medlemmer bør være allmennleger. 
Allmennlegene i kurskomiteen utgjør Norsk forening for allmennmedisins lokale fagteam. Komiteen fører separat regnskap i direkte samarbeid med Dnlfs sekretariat og TLF. Den leverer referat av sin virksomhet til til årsmøtet.

§ 11) Utgått


§ 12. Kollegial støttegruppe

Gruppen består av 3 medlemmer som velges for 4 år av gangen.
Henholdsvis 1 og 2 medlemmer er på valg annethvert år.
Støttegruppen har til oppgave å yte kollegial hjelp, omsorg og støtte til medlemmer som av ulike årsaker har slikt behov.

§ 13. Valgkomitéen

Valgene skal forberedes av en årsmøtevalgt komité på 3-5 medlemmer. Leder velges separat.

§ 13) Vedtektsendringer

Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 10 uker før årsmøtet og utsendt til medlemmene med årsmøteinnkallingen. Vedtektsendringer kan kun vedtas på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.