Referat styremøte 15. juni

Styret forberedte årsmøtet og årsmøteseminaret, og vedtok å avgi høringsuttalelser vedr turnustjenesten. Av informasjonsaker ble spesielt A-fløya på UNN, hjemmesiden, kursaktiviteten i vår, forhandlingssituasjonen i UNN, og DiN 2-2012 diskutert. Styret vedtok hvilke to budsjett de skulle fremlegge for Årsmøtet til endelig avgjørelse.