Referat styremøte 25.08.14

Styret behandlet denne gang blant annet høring om "fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten" og "forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer til forskrift om pasientjournal".