Tillit

Onsdag 14. desember snakket Frode Heldal fra Handelshøyskolen NTNU om tillitskrisen i norske sykehus på Troms legeforenings kveldsmøte.
ElisabethOlstad_albu_16_700
Foto: Sven Weum

Heldal er førsteamanuensis i teknologiledelse og har tatt doktorgrad på emnet teamledelse og organisering i sykehus. Han beskriver situasjonen i norske sykehus som en «kald krig» der to ulike ideologier er på kollisjonskurs. På den ene siden representerer legene profesjonskulturen der tillit og autonomi er viktig, på den andre står ledelseskulturen som har administrasjon, styring og kontroll som grunnelementer. Relasjonene mellom disse er problematiske, målsetningene ofte ulike. Arbeidslivsforskere er samstemte i at New Public Management med målstyringsverktøy og resultatrapportering virker negativt på tillitsforholdet mellom partene. Det har heller ikke vist seg å øke kvalitet eller effektivitet.

Heldal sier at det kun er én måte å bygge tillit på, og det er gjennom å prate sammen. Ikke å prate til hverandre, men med hverandre. Forfatter Jan Spurkeland har skrevet lærebøker og holder kurs og foredrag om relasjonsledelse; en ledelsesfilosofi tuftet på åpenhet, samarbeid og tillit. I år var han en av foredragsholderne på Fylkesmannens konferanse om partssamarbeid, der både noen av topplederne og tillitsvalgte fra UNN var til stede. Spurkeland snakker om å lytte på «intensjonskanalen» – ikke «korreksjonskanalen». Når vi snakker sammen for å bygge tillit må vi prøve å få tak i hva den andre ønsker å formidle heller enn å ha fokus på hva vi kan «ta den andre på».

Selv om flere av oss nok ofte kunne ønske at vi kunne endre andre menneskers adferd, er realiteten en annen. Man kan som kjent heller ikke bestemme at noen skal ha tillit til en. Vi kan velge å vise andre tillit, og vi kan forsøke å være en person som andre kan ha tillit til. Flere forskere har forsøkt å definere hva som inngir tillit. Schindler og Thomas skrev i 1993 en artikkel som omhandler «fem dimensjoner av tillit». De fem dimensjonene er (1) Integritet – samsvar mellom ord og handling, (2) Kompetanse – faglig og mellommenneskelig, (3) Konsistens – forutsigbarhet, enhetlig opptreden og konsekvens (4) Lojalitet – det å stille opp for en annen og (5) Åpenhet – ærlig og sannhetstro opptreden.

Det er vel liten tvil om at det kan være utfordrende å leve opp til slike ideelle leveregler. Dessuten er det ikke (som med julegavene) «tanken som teller»; her fungerer det rett og slett ikke hvis det ikke gjennomføres i praksis! Selv om Heldal har rett når han hevder at tillit bygges gjennom dialog, vil fagre ord som ikke følges opp med handling rive ned tillit. Og som ordtaket sier bygges tillit i millimeter og rives i meter.

Enkelte av våre ledere høster ikke den tilliten de fortjener. Enkelte andre ledere har dessverre ikke den tilliten deres stilling krever.

Med håp om et tillitsfullt nytt år, ønskes dere alle en riktig god jul!

Elisabeth Olstad,
FTV for Ylf i UNN