Årsmøte med Årets Tromsdoktor, tema arbeidsbelastning og fest!

Troms legeforenings årsmøte gikk også i år av stabelen på Scandic Ishavshotell i midten av juni.
AretsTromsdoktor2017-600

Vi konkurrerte hardt med et sommerlig ekstremvær, men klarte likevel å få med oss rundt 75 stk til møte, middag og etterfølgende festivitas samme sted.

Årets Tromsdoktor 2017 ble Sveinung Sørbye, som fikk tittelen for sitt betydelige arbeid på mange arenaer for å bekjempe HPV i befolkningen, og dermed redusere årsaken til livmorhalskreft hos kvinner, samt slimhinnekreft i underliv og munnhule/svelg hos både kvinner og menn.

De tilstedeværende fikk også høre leder av Legeforeningens forskningsutvalg, Kirsti Ytrehus, redegjøre for Legeforeningens forskningsstrategi for de neste årene. Vi merker oss at Legeforeningen frem mot 2020 bl.a. vil jobbe for at forskning skal intergreres i hverdagen i helsetjenesten.

Hovedtema: Arbeidsbelastning – Ebba Wergeland
I år var Ebba Wergeland invitert til å holde et foredrag om leger og arbeidstid. Ebba Wergeland er spesialist i arbeidsmedisin og nå pensjonist, men har i mange år vært ansatt i Arbeidstilsynet. Hun har i sitt yrkesliv forsket på arbeidsmiljø og arbeidsbelastning. Hennes doktoravhandling omhandlet gravides arbeidsforhold, et tema som er like aktuelt i dag som den gang. Wergeland har i rundt førti år skrevet bøker, artikler og debattinnlegg om arbeidsmiljø og andre forhold som inngår i arbeidslivet.

Foredraget hadde tittelen: -”Legers arbeidstid – hva er egentlig forsvarlig?”. Etter arbeidsmiljøloven skal en arbeidstaker ikke jobbe mer enn 9 timer per dag og ikke mer enn 40 timer per uke. I vernebestemmelsene etter tariffavtalen for leger i sykehus skal en lege ikke ha mer enn 19 timers arbeidsøkter og 60 timers arbeidsuke. Det som også er viktig for hvor belastende en arbeidstidsordning er, er muligheten til hvile og fritid mellom to arbeidsøkter. I arbeidsmiljøloven er det fastsatt at en arbeidstaker skal ha minst 11 timers fritid mellom to arbeidsøkter. For leger kan denne hviletiden være nede i 8 timer.

Wergeland mener at det er en samfunnsmessig utfordring at kollektive avtaler kan ”nulle ut” lovverket gjennom at fagforeninger gis mulighet til å avtale unntak fra loven. I prinsippet medfører det at blant annet leger som gruppe blir fratatt arbeidstidsrettigheter bestemt av arbeidsmiljøloven. Wergeland påpeker følgende: Det skal regelmessig gjøres en vurdering av verneombud, tillitsvalgte og arbeidstakere om arbeidstidsordningene for leger er forsvarlige selv om de er innenfor tariffavtalen; jfr. AML § 10-2. Ansvaret for dette ligger hos arbeidsgiver. Wergeland påpeker at det kan bli glemt.

I sitt foredrag presenterer Wergeland forskning knyttet til arbeidslivet som går på ulike menneskelig faktorer som søvn og hvile og hvordan mangel på de faktorene kan føre til nedsatt prestasjonsevne på jobb. Hun viser blant annet til en studie utført på turnusleger i England i 2009. Det er gjort en sammenlikning av pasientskader og uønskede hendelser avhengig om turnuslegen jobber 56 t/uke eller 48 t/uke. Forskningen viser klar reduksjon i pasientskader når turnuslegen jobbet 48 t/uke fremfor 56 t/uke; 27.3 % reduksjon i pasientskader. Når det gjelder uønskede hendelser som ikke ble avverget var det 24.2 % i gruppen med turnusleger som jobbet 56 t/uke og 16.6 % i gruppen med turnusleger som jobbet 48 t/uke. Det utgjør en reduksjon på 32.7 %.

Det er også gjort forskning på søvnmangelpromille: Dersom man står opp kl 7, har et nattskift fra kl 22 - 6, for så å sette seg i bilen og kjøre hjem, har man en ”søvnmangelpromille” på 1.0. Ville du overlatt rattet i bilen din til en du vet har promille på 1.0?

Wergeland referer videre til en studie som viser at leger overvurderer egen prestasjonsevne på jobb ved økende søvnmangel. Imidlertid uttaler Dr Richard Reiling, representant for American College of Surgeons; American Medical Association, i et intervju med Washington Post i 2001 følgende: ”Surgeons are built differently” and learn to become less impervious to exhaustion. ”That`s part of the selection process in surgery”.

Vi må nok ta innover oss at også leger (selv kirurger!) er mennesker underlagt fysiologiske mekanismer. Med de kravene som stilles til arbeidet vi skal utføre, er det nødvendig med et økt fokus på forsvarlighet av legers arbeidstidsordninger- for legene og ikke minst pasientenes skyld!

Solveig Nergård