Årets lønnsoppgjør for sykehusleger; hvordan gikk det egentlig?

I vår ble årets lønnsoppgjør og B-delsforhandlinger flyttet til høsten pga pandemien. I begynnelsen av november var årets lokale B-dels forhandlinger ved UNN HF planlagt gjennomført.
Solveig Nergård, FTV ved UNN
Solveig Nergård, FTV ved UNN

Når A2 var forhandlet ferdig mellom DNLF sentralt og Spekter Helse var det fra oss tillitsvalgtes side forberedt lokale B-delsforhandlinger. Natt til 6. november ble Legeforeningen og Spekter enig om årets sentrale lønnsoppgjør for sykehuslegene. Korona pandemien førte imidlertid etter hvert til at også det lokale lønnsoppgjøret både for yngre leger og overleger i sykehus ble forhandlet og fastsatt sentralt. Det er nå besluttet at lokale B-delsforhandlinger er utsatt til våren 2021. Pandemien setter altså spor etter seg også her.

Forhandlingene i høst har medført visse sentrale lønnsøkninger og protokolleringer:

Medisinstudent med lisens

Medisinstudenter med lisens gis et tillegg på 1.7%. Tillegget beregnes med utgangspunkt i minimumslønn og har virkningstidspunkt fra 1.1.20.

LIS
Det ble enighet om et nytt lønnssystem for leger i spesialisering. Det nye lønnssystemet er bedre tilpasset den nye spesialistutdanningen. Det nye lønnssystemet er tilpasset en kompetansestige som tar utgangspunkt i hvor langt i spesialiserings-løpet LIS er kommet. Antall år beregnes med utgangspunkt i tiden legen er ansatt i stilling som lege i spesialisering og ikke etter hva som er tellende tjeneste etter tidligere spesialistutdanning. Noe av det viktigste med omleggingen er at mange leger vil rykke opp i lønnskategori tidligere enn etter gammelt system. LIS med lengst tid i spesialisering (LIS3) og LIS1 fikk et generelt kronetillegg. De mest erfarne LIS vil ikke ha flere opprykk på stigen. LIS1 er inkludert i lønnsstigen noe den gamle turnuslegen ikke var en del av. Virkningstidspunkt for endring av modell og generelt lønnstillegg er satt til 1.7.20. Mellomtillegget for UTA og vaktlønn etterbetales fra samme virkningstidspunkt. Tilleggene etterbetales også til leger som har fratrådt i tidspunkt fra virkningstidspunkt til overenskomstens sluttforhandling 4. desember. Ingen LIS skal settes i lavere lønnskategori enn det de var i fra tidligere.

Arbeidsgiver dekker nå utgifter til kost, losji og reise for LIS i forbindelse med deltagelse på nødvendige kurs for å bli spesialist. Vi ser altså slutten på årevis med lokal kniving og forskjellsbehandling på dette punktet. Det må imidlertid fortsatt søkes utdanningsfond III om støtte til kursavgift. Egenandel fra utdanningsfond III betales fortsatt av den enkelte LIS.

Legespesialister
Legespesialister uansett type spesialitet gis et tillegg på 15 000 kr i basislønn. Dvs at lokalt avtalt minimumslønn økes tilsvarende. Virkningstidspunkt er 1.1.20.

Stipendiater
Stipendiater gis et tillegg på 17 000 kr i basislønn. Lokal minimumslønn økes tilsvarende med virkning fra 1.1.20.

Overlegene
Overlegene i sykehus gis et lønnstillegg på 17 000 kr generelt som er kalkulert å være på nivå med lønnsoppgjøret til frontfaget. Virkningstidspunkt 1.1.20.

Leger med totallønnsavtaler
Leger med totallønnsavtale gis et tillegg på 1.7%. Virkningstidspunkt 1.1.20.

Vinter og vår 2021
Lokale parter har fått i oppgave å drøfte hvordan den nye lønnsstigen for LIS praktisk skal innføres og gjennomføres. Utgangspunktet er de opplysninger som arbeidsgiver har om LIS. Så kan den enkelte LIS og tillitsvalgte komme med opplysninger som kan føre til endring av kompetanse- og lønnsstigeplassering. Fra sentralt hold anmodes det om at arbeidet med stigeplassering for den enkelte LIS er ferdig 1.2.21.
Lønnstilleggene for lønnsforhandlingene 2020 blir tidligst utbetalt i januar 2021 bl.a. pga arbeidet som skal drøftes og gjøres i forbindelse med lønnsstige for LIS.

Dette er en kortfattet oppsummering av de viktigste forhandlingsresultatene for 2020 mellom Legeforeningen og Spekter.

Lokal B-dels forhandling (etterslep fra 2020) vil gjøres vinter/vår 2021. Lønnsoppgjøret for 2021 er et helt sentralt oppgjør for alle sykehusleger.

Solveig Nergård
FTV Of UNN