FTV OF UNN HF

15. februar ble vi valgt til Foretakstillitsvalgte (FTV) for overlegene ved UNN HF.
Karina Olsen og Solveig Nergård  ønsker flere som kan ta seg verv som tillitsvalgt
Karina Olsen og Solveig Nergård ønsker at flere leger kan ta seg verv som tillitsvalgt

Karina Olsen er spesialist i infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi og jobber som overlege ved bakteriologisk seksjon ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN Tromsø. Karina har vært plasstillitsvalgt i avdelingen hun jobber ved. Karina hadde nå lyst til å bli mer kjent med hvordan sykehuset er bygd opp og fungerer organisatorisk, og bidra for fellesskapet. Solveig er spesialist i Plastikkirurgi og jobber som seksjonsoverlege ved avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved UNN Tromsø. Av tillitsvalgterfaring har hun tidligere vært plasstillitsvalgt først for Ylf og senere Of. Siden 2017 har hun vært landsrådsrådsrepresentant for Troms. Vi har hatt god hjelp av Ofs leder Anne-Karin Rime på vei mot å påta oss dette vervet - for oss har det hele tiden vært en forutsetning at vi kunne dele FTV-vervet mellom oss, men vi håper likevel dere og sykehusledelsen skal ha opplevelsen av en tydelig stemme og at vervet er besatt!

Medlemsmøte 26. februar
I forbindelse med FTV valget var det viktig å få arrangert et medlemsmøte ved UNN. Of arrangerte derfor et medlemsmøte onsdag 26.2 ved UNN Tromsø. Med oss hadde vi Anne-Karin Rime, leder av Overlegeforeningen og Kristin K. Utne leder av Yngre Legers Forening, som hadde tatt turen opp til Tromsø for å møte medlemmene. Anita Schumacher var invitert og deltok og på første halvdel av møtet. Dessverre var nok våre forventinger vesentlig større enn antall medlemmer som dukket opp, men det ble likevel et godt møte for dem som var tilstede, om det nå var her i Tromsø eller over Skype fra Narvik. Møte ble innledet ved at Direktøren fikk ordet. Schumacher understreket at det var viktig at det nå var FTV for både Of og Ylf på plass ved UNN HF og så frem til partssamarbeidet. Rime og Utne hadde en felles presentasjon. De har en felles bakgrunn som FTV for henholdsvis Of og Ylf ved Kalnes sykehus i Østfold og hadde stor glede av et fellesskap i arbeidet. De to lederne er gode eksempler på hvordan man kan jobbe frem viktige saker i fellesskap.

Hva går arbeidet ut på?
Så langt står det ikke på utfordringer og tidsbruk i FTV-vervet! Vi er veldig glad for at vi kan dele erfaringer med hverandre for å jobbe frem en god forståelse for hva arbeidet innebærer og for kunne jobbe frem viktige saker i fellesskap. Oppgaven kan vel på mange måter deles i to; hvor en del av arbeidet går ut på å møte den administrative ledelsen for å drøfte og forhandle i diverse overordnede saker. Sakene er mange og spenner vidt fra f.eks tilrettelegging for god pasientbehandling, driftomlegginger, budsjett, AMU/HMS og hvordan organisasjonen skal utvikles videre. I mange av møtene vi deltar på, deltar også tillitsvalgte fra de andre yrkesforeningene.

Den andre og kanskje viktigste delen av arbeidet handler om å ivareta henvendelser fra medlemmene om stort og smått. En ting kan være ansettelsesprosesser, trakassering eller feilutbetaling av lønn. Andre ting kan gjelde saker som f.eks forsvarlighetsvurdering av tjenesteplaner og ivaretakelse av vernebestemmelsene.

Hvorfor er arbeidet viktig?
Legene i sykehus utgjør en helt sentral yrkesgruppe i sykehus og tar ansvar for medisinsk utredning og behandling. Det er viktig at legene har (minst) en stemme inn hvor viktige saker behandles og besluttes. Vi skal bidra i prosessene i sykehuset for pasientene og for arbeidsforholdene til legene! Inntrykket er at Schumacher er interessert i å få høre om legens hverdag i sykehuset; hva som fungerer godt og mindre godt – og hvilke utfordringer overlegene ser i sykehuset i dag. Innspill mottas med takk!

Rekruttering av tillitsvalgte
For at vi som FTV skal kunne fremme saker for medlemmene med troverdighet og tyngde, er det viktig at de plasstillistvalgte og klinikktillitsvalgte er på plass, og holder oss orientert. I mange avdelinger har tillitsvalgtfunksjonen ligget nede – men nå er tiden for å se på dette på nytt!

Så kom Korona
I begynnelsen av mars slo koronasituasjonen inn for alvor til i Norge. Arbeidet som FTV har siden da stort sett dreid seg om drøftingsmøter med ledelsen og forespørsler fra medlemmene angående endring i tjenesteplaner. Vi er observatører i ledelsens krisemøter og vi deltar i dialogmøter med personalledelsen og i UNNs karanteneråd. Arbeidsoppgavene er meget interessante og vi merker svært godt hvor viktig medvirkning fra de ansatte (dvs de tillitsvalgte) er i en situasjon der det foregår omfattende prosesser med omorganiseringer og opprettelse av nye avdelinger for å kunne håndtere corona-situasjonen. Det settes store krav til fleksibilitet, vilje til å endre arbeidsoppgaver og velvilje til å stå på bl.a ved å godta betydelig økt vakthyppighet for en del leger som står i frontlinjen i diagnostikk og behandling av pasienter med covid-19. Legene har utvist en stor velvilje og innsats for å løse disse svære oppgavene på kun dagers varsel. Vi har god grunn til å være stolte!

Vi som FTV for overlegegruppen UNN HF ser frem til å fortsette dette svært interessante arbeidet og vi håper virkelig at flere leger kunne tenke seg å ta på seg vervet som tillitsvalgt. Legeforeningen tilbyr mange svært nyttige kurs for tillitsvalgte og man kommer inn i arenaer som gir innblikk i prosesser og der vi får mulighet til å delta i viktige beslutninger om som har stor betydning for prioriteringer i pasientbehandling og legenes arbeids hverdag.

God påske!
Karina Olsen og Solveig Nergård
FTV OF UNN HF