Samhandling haster!

En grundig utredning med bred deltagelse konkluderte i 2023 med at ny legevakt i Tromsø med umiddelbar fysisk nærhet til sykehuset er det klart beste for alle involverte – og aller mest for pasienten.
Lise_Figenschou-portrett

Den direkte forbindelsen mellom UNN og legevakta, vet vi gjennom årevis med erfaring er nøkkelen til god og effektiv pasientbehandling. I tillegg til tørr og trygg, sømløs overføring av pasienter begge veier, felles kompetanseheving, utdanning, gjensidig læring, sparte prehospitale ressurser og direkte hand-over take-over mellom nivåene, vet vi at direkte fysisk kontakt mellom UNN og legevakta, også redder liv.

Derfor ble alternativet med direkte fysisk kontakt mellom legevakta og UNN Tromsø enstemmig vedtatt i kommunestyret i april 2023. Den foreslåtte bygningen var storslått, med et stort arealmessig fotavtrykk rett ovefor dagens legevakt, og med kulvert inn i UNN. Nå viser det seg imidlertid at byggeprosessen med høye kraner er i konflikt med innflygning av ambulansehelikopter over lengre tid enn det UNN kan akseptere. Det aktuelle forslaget er derfor forkastet og kommunen har startet en ny prosess for å finne passende lokaler der det å bygge nytt eller leie nye lokaler er alternativene.

Så blir altså spørsmålet – hvorfor gjøres dette? Når den endelige løsningen ligger rett opp i dagen for alle parter?! For godt til å være sant?

Dagens legevakt i eksisterende lokaler har en indre løsning som ikke er optimal for effektiv pasientbehandling. For å sikre god pasientflyt, trygge venteareal og godt arbeidsmiljø for de som jobber på legevakta, bør arealet være noe større enn dagens. I samme bygningsmasse som legevakta under helipaden på plan 4, har UNNs akuttmedinsiske klinikk noen kontorlokaler.

UNN og Tromsø kommune er enige om at samlokalisering med direkte tilknytning mellom UNN og legevakta er løsningen å satse på. UNN og Tromsø kommune vet at det vil kreve samarbeid og målrettet innsats.

Legeforeningen mener løsningen til legevaktas nåværende utfordringer best og billigst løses ved at dagens bygningsmasse under helipadens 4. plan i sin helhet utnyttes og totalrenoveres innvendig. Det krever at kommunen sammen med UNN ser på alternative lokaler for UNNs personell som i dag er i dette bygget (klinikksjef akuttmedisin, rådgivere osv.)

Realiseres dette innen rimelig kort tid sikres befolkningen gode legevaktstjenester inntil ny C-fløy mot nord er på plass om noen år. Der kan ny legevakt få plass i nederste etasjer, og dermed bidra med betydelig medfinansiering av UNNs nye C-fløy som er sterkt ønsket for styrking av UNNs høyspesialiserte funksjoner (blant annet nyfødt intensiv) som igjen medfører muligheter til utvidelse av akuttmottaket/OBS-post osv. Kanskje vil det være muligheter for hente ut samhandlingsmidler fra Helse-Nord, da man i de langsiktige omstillingene i Helse-Nord nettopp skal se på prøveprosjekter for økt samhandling, kanskje felles bruk av ressurser i en intermediærpost (KAD+) mellom primær- og sekundærhelsetjenesten – lokalisert over legevakta, i ny C-fløy, når den står klar? Dette vil være i tråd med den aldrende befolkningens behov. Det vil være et konkret tiltak som viser at nivåene tar samhandling på alvor, og det vil være et økonomisk spleiselag til pasientenes beste.

På kort sikt må imidlertid legevakta i Tromsø sikres mot utflytting fra dagens lokaler, men det forutsetter noen mindre indre ombygginger – og nye kontorer til et 15-20 personer fra akuttmedisinsk klinikk. 

Gode forslag mottas med takk!

Lise Figenschou