Vest-Agder legeforening

Lokalforening

Om oss

Vest-Agder legeforenings etterutdanningsfond

Vest-Agder legeforenings fond til etterutdannelse av leger ble opprettet i 1991.Fondet har ledige midler.
25. februar 2013

Medlemmer av Vest-Agder legeforening kan søke støtte i form av korttidsstipend til forskning og fordypning, reisestipend eller stipend for arbeid for humanitære organisasjoner. Man kan forvente utbetaling inntil kr 5000,-. For nærmere opplysninger se vedtekter under, eller kontakt styrets leder.Vedtekter

§1
Vest-Agder legeforenings fond til etterutdannelse av leger (nedenfor kalt fondet), er opprettet 22. november 1991 av Vest - Agder lægeforenings årsmøte.
§2
Fondets formål er å fremme etterutdannelse av leger som er medlemmer av Vest-Agder lægeforening.
§3
Tilskudd kan ytes til individuelle medlemmer av Vest-Agder lægeforening i form av:
a.) Korttidsstipendier inntil 3 mnd. for å drive medisinsk forskning eller fordypning i et spesielt medisinsk emne.
b.) Reisestipendier i forbindelse med etterutdannelse som ikke dekkes av Lægeforeningens fond.
c.) Korttidsstipendier for andre spesielle etterutdannelsesformål.
d.) Korttidsstipendier for arbeid for humanitære organisasjoner som er ulønnet og medfører store utgifter for det enkelte medlem.
§4
Mottaker av tilskudd plikter å avgi rapport om den virksomhet som midlene blir anvendt til, og regnskap for anvendelsen av de bevilgede midler. Dersom tilskuddet ikke blir brukt innen den frist som i det enkelte tilfelle blir fastsatt, skal det ubenyttede beløp tilbakebetales.
§5
 Vest - Agder lægeforenings styre er fondets styre, og treffer vedtak om plassering, forvaltning og anvendelse av fondsmidlene.
§6
Vest Agder Legeforening’s styre behandler innkomne søknader fortløpende. Fondsmidlene bekjentgjøres på VAL’s hjemmeside.
 §7
Vest - Agder lægeforenings styre virker som forretningsfører og sekretariat for fondet. Beretning og revidert regnskap skal legges frem for Vest-Agder lægeforenings årsmøte til godkjenning.
§8
Søknad om tilskudd fra fondet stiles til "Vest-Agder lægeforenings fond til etterutdannelse av leger", og sendes styret for Vest-Agder lægeforening ved formannen, innen fristen som kunngjøres i medlemsbrev eller tilsvarende.

 

Vedtektene er sist revidert på årsmøte i 2012