Vest-Agder legeforenings lover

Endret til nye vedtekter etter årsmøte 2007

§ 1

Foreningen ledes av styret, som velges etter de i Den norske lægeforenings lover § 11 gitte forskrifter.

§ 2

Styremøter sammenkalles så ofte lederen finner det påkrevd, eller hvis 2 av styrets øvrige medlemmer forlanger det. Lederen fører foreningens korrespondanse og fører journal over innkomne skrivelser og kopibok over utgående.
Styret har forøvrig å påse, hva det pålegges det i legeforeningens lover § 12.

§ 3

Styret sammenkaller til medlemsmøte i Vest-Agder legeforening så ofte det anser det nødvendig til behandling av de fra sekretariatet oversendte eller andre foreliggende saker. Møte skal avholdes minst en gang om året.
Møte skal også sammenkalles når minst 1/3 av medlemmene forlanger det.
Beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen 2 stemmer. Hvis minst 1/3 av de møtende forlanger det, skal beslutninger snarest mulig undergis skriftlig avstemming blant foreningens medlemmer.
Innkallelse til møtet med oppgave over de saker som skal behandles, bør være medlemmene i hende senest 14 dager før møtets avholdelse enten ved bekjentgjørelse i Tidsskriftet for Den norske lægeforening eller ved direkte skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.

§ 4

Årsmøtet holdes 1 gang årlig innen juni måneds utgang og innkallelse med minst 14 dagers varsel.
Dagsorden skal minst inneholde følgende punkter:
- Årsberetning og regnskap.
Budsjett med fastsetting av kontingent for det følgende år.
- Innkomne forslag.
- Valg i henhold til legeforeningens lover § 11.
- Fastsettelse av sted for neste årsmøte.
Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være sendt styret innen utgangen av april måned. Hvis årsmøte ikke kan bli holdt, skal medlemmene varsles innen mai måneds utgang.

§ 5

Et medlem av Vest-Agder legeforening som er pensjonist (uførepensjonist, alderspensjonist) skal ikke betale kontingent til fylkesavdeling. Siste kontingent skal betales det årstallet pensjoniststatus inntrer.

(Siste revisjon på årsmøtet 23/11-2001.)