Vest-Agder legeforening

Lokalforening

Om oss

Vest - Agder Legeforenings vedtekter

I forbindelse med organisasjonsendringene i DNLF har lokalforeningene blitt oppfordret til å gjennomgå sine lover. Lokalforeningenes bestemmelser skal heretter kalles vedtekter. Årsmøte 2007 vedtok Vest-Agder Legeforenings nye vedtekter.
8. mai 2012
§1        Vest-Agder legeforening er en lokalforening av Den Norske Legeforening. Vest-Agder  legeforening skal fremme Legeforeningens formål i området ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser ved blant annet:
 
1.         å engasjere seg i lokal helsepolitikk i området og i helseregionen og arbeide for hensiktsmessig organisering av den samlede helsetjeneste. 
2.         å ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inntekts- og arbeidsvilkår blir tilfredsstillende ivaretatt i samarbeid med yrkesforeningene. Lokalforeningene skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte og ved opplæring, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen. Avsetning til dette punkt skal fremgå av budsjettet.          
3.         å ha omsorg for, og yte hjelp til enkeltmedlemmer, gjennom blant annet å sørge for organisering av kollegastøtte og drift av helsetiltak for leger.
4.         å drive relevante kurs og annen utdanningsvirksomhet.
5.         å fremme kollegialitet og fellesskap mellom medlemmer, herunder pensjonistmedlemmer, i området ved møter eller andre tiltak for faglig og sosialt samvær.
6.         å kunne løse lokale tvister mellom medlemmer og motparter og mellom medlemmer.
7.         ved å velge medlemmer til foreningens kurskomité. Funksjonstiden til det         enkelte medlem er 4 år. Valgene ordnes slik at halvparten av komiteen medlemmer        står på valg hvert annet år. Kurskomiteen bør ha medlemmer både fra             allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 
§ 2       Foreningen ledes av styret, som velges etter gjeldene regler for den norske legeforening
 
§ 3       Styremøter sammenkalles så ofte leder finner det nødvendig eller hvis 2 av styrets øvrige medlemmer krever dette. Lederen fører foreningens korrespondanse. Styret i lokalforeningen er bindeledd mellom sentralstyret/sekretariatet og de enkelte medlemmer og skal, når det er hensiktsmessig, påse at tillitsvalgte og medlemmer følger foreningens lovlige bestemmelser og avtaler der Legeforeningen er part sentralt eller lokalt.
 
§ 4       Foreningen skal  holde møte som er åpent for alle medlemmer minst én gang om året. Styret berammer møtene og fastsetter program. Innkalles med minst 14 dagers varsel.Medlemsmøte eller ekstraordinært årsmøte skal også holdes hvis minst en tredjedel eller minst 100 av medlemmene krever det.
 

 §5       Årsmøtet holdes 1 gang årlig innen august måneds utgang og det skal sendes ut innkallelse med minst 14 dagers varsel.Dagsorden skal minst inneholde følgende punkter
  1. Årsberetning og regnskap
  2. Budsjett
  3. Innkomne forslag
  4. Valg i henhold til legeforeningens lover
 
Saker som ønskes fremmet for årsmøte må være sendt til styret innen utgangen av mai måned.
 
§6        Årsmøtet velger valgkomitè på 3 medlemmer med funksjonstid på 2 år. Komitèen velger selv leder. Komiteen skal avgi innstilling til valg av leder av foreningen, styremedlemmer og kurskomitè. Innstillingen legges fram for årsmøtet. 
 
(vedtekter vedtatt årsmøte VAL 230807, ikke endret etter dette)