Vestfold legeforening

Lokalforening

Om oss

Vedtekter

Foreningens navn og område er godkjent av sentralstyret i Den norske legeforening (Dnlf).
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 21.08.19.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Vestfold legeforening. Initialene VLF kan benyttes.

§ 2 Forhold til Den norske legeforening

Foreningen er som lokalforening en avdeling i Dnlf og omfattet av Dnlfs lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3 Formål

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser og for øvrig arbeide i henhold til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover.

§ 4 Medlemskap

Medlemmer i VLF er:

 • Medlemmer av Dnlf med arbeidssted i Vestfold.
 • Medlemmer av Dnlf som ikke er i arbeid, men er bosatt i Vestfold.
 • Medlemmer av Dnlf som etter søknad til Sentralstyret innvilges medlemskap i VLF.

§ 5 Æresmedlemmer

Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad.

§ 6 Foreningens organer

VLF har følgende faste organer:

 • Årsmøtet
 • Valgkomitéen
 • Styret
 • Kurskomitéen
 • Kollegial støttegruppe

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang, unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av august måned. Det skal kunngjøres for medlemmene senest fire uker på forhånd. Forslag til årsmøtet må være styret i hende minst to uker før møtet.

Vedtak fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover og valgperioder.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

1. Valg av ordstyrer og referent.
2. Valg av to til tellekorps og to protokollunderskrivere.
3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
4. Årsmelding fra styret og underkomitéer.
5. Revidert regnskap.
6. Budsjett
7. Innkomne saker
8. Valg av:

  • Styre
  • Kollegial støttegruppe
  • Kurskomité
  • Revisor
  • Valgkomité
  • Landsstyrerepresentant velges ikke. Leder representerer foreningen. Eventuelt flere representanter og vara oppnevnes av styret.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers frist av styret eller når minst 1/5 av medlemmene skriftlig krever dette. Saker som skal behandles, skal fremgå av innkallingen.

§ 9 Styret

Styret består av leder og to styremedlemmer valgt av årsmøtet, samt et styremedlem valgt av hver yrkesforening (AF, LSA, NAMF, OF, PSL og YLF). Styreleder velges særskilt. Det velges to varamedlemmer i rangert rekkefølge for årsmøtevalgte styremedlemmer og personlige varamedlemmer for styremedlemmene valgt av yrkesforeningene. Foruten årsmøtevalgt leder, konstituerer styret seg selv. Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis tre medlemmer krever det. Styrets funksjonsperiode er to år fra 1. sept. i oddetallsår. Regnskapsåret følger kalenderåret. Styret er foreningens forretningsfører og kan tilsette personale nødvendig for foreningens drift. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 10 Kurskomitéen

Kurskomitéen skal bestå av minimum seks medlemmer hvorav minst tre allmennpraktiserende leger. Minst ett medlem bør være samfunnsmedisiner og minst ett medlem bør være sykehuslege. Komiteen velges for fire år. Tre er på valg hvert annet år. Komitéen skal levere årsrapport og årsregnskap til styret i VLF.

§ 11 Kollegial støttegruppe

Gruppen består av fem medlemmer som velges for fire år av gangen. Alternerende to og tre medlemmer er på valg annethvert år. Støttegruppen har til oppgave å yte kollegial hjelp, omsorg og støtte til medlemmer som av ulike årsaker har slikt behov.

§ 12 Valgkomitéen

Valgene skal forberedes av en årsmøtevalgt komité som består av leder, to medlemmer og en vara. Leder velges separat.

§ 13 Vedtektsendringer

Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst ti uker før årsmøtet og utsendt til medlemmene med årsmøteinnkallingen. Vedtektsendringer kan kun vedtas på ordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall.