Årsmøte VLF 2013

Referat Vestfold legeforening årsmøte 18.april 2013

Tid: Torsdag 18.april 2013 kl 1830 Sted: Carins cafe, Haugar Vestfold kunstmuseum, Gråbrødregaten 15, Tønsberg


Tilstede:25 personer.

Sak 1 Tom Ole Øren ble valgt som dirigent/ ordstyrer.
Sak 2 Birgitte Seip ble valgt som referent
Sak 3 Innkalling godkjent
Sak 4 Saksliste godkjent
Sak 5 Årsmelding for VLF ble godkjent under forutsetning av at det korrigeres i årsmeldingen at Ole Johan Bakke representerer NSAM i Landsstyret.Årsmeldingen for kurskomiteen ble lagt fram og godkjent.  
Sak 6 Regnskap 2012 ble lagt fram på vegne av styret ved Ole Johan Bakke. Revisjonsrapporten forelå ikke til møtet da dette i år var lagt svært tidlig på året. Regnskapet godkjennes under forutsetning av at revisor også godkjenner dette. 

Sak 7 Budsjett 2014 lagt fram på vegne av styret ved Ole Johan Bakke

Det ble redegjort for budsjettet og innkom to forslag som ble behandlet i saken før godkjenning av budsjettet. Det var i 2012 ikke lenger mulig å søke om midler fra foreningen sentralt til lokale aktiviteter. Det ble åpnet for at lokalforeningene kunne kreve inn ekstrakontingent opp til 10 %. 

Forslag 1. Det ble foreslått G-verdier for honorarene til styret og kurskomiteen istedenfor kronebeløp for å sikre en gradvis justering av disse i takt med økonomisk utvikling forøvrig. Justeringen bidro til at flere funksjoner fikk noe økt honorering.

Vedtak: G-verdier for honorar ble enstemmig vedtatt.

Forslag 2. Det ble i 2012 vedtatt en ekstrakontingent på 200 kroner med bakgrunn i at aktiviteten relatert til samhandlingsreformen ville medføre ekstra utgifter. Styret foreslo å beholde ekstrakontingent på 200 kroner. Økonomien til foreningen er god og et kom motforslag om at det var tilstrekkelig med ekstrakontingent på 100 kroner, selv om dette ville medføre negativ ballanse i budsjettet.

Vedtak: Ekstrakontingent på 100 kroner vedtatt med 19 mot 6 stemmer.

Vedtak: Budsjettet for 2014 godkjent med negativ ballanse tilsvarende det differansen i inntekt mellom 200 og 100 kroner i ekstrakontingent utgjør.

8; Valg av leder og årsmøtevalgte i styret. Valgkomiteens leder la fram forslaget. Dette ble enstemmig vedtatt. (Vedlegg 1)

9; Eventuelt

Referat fra årsmøtet sendes ut til medlemmene på e-post. Dette ble vedtatt.
 

 

Vestfold legeforenings valgkomité innstiller:

STYRET

 

Leder: Tom Ole Øren 

Arbeid: Nøtterøy Legesenter, Nøtterøy

Mobil:  917 06 788

E-post: tooeren@online.no

 

Årsmøtevalgt: Arne Bredvei

Arbeid: Pyramiden Legekontor, Larvik

Mobil: 997 21 682, 996 24 661

E-post: arne.bredvei@gmail.com

 

Årsmøtevalgt: Øystein Rognerud

Arbeid: Kirurgisk klinikk, SIV

Mobil: 955 29 562

E-post: oeyrog@siv.no

 

Vara: Pia Løvgren

Arbeid: Nordre Vestfold DPS

Mobil: 41247856

e-post: pia.lovgren@siv.no

 

Vara: Bjørn Halvorsen

Arbeid: Barne- og ungdomssenteret, SiV

Tlf: 33 34 20 00

Mobil: 958 72 776

E-post: bjorn.halvorsen@siv.no

 

 

Kurskomité:

 

Leder Gro Tove Hem

Arbeid: Sandefjord helsepark – Legene Syd, Sandefjord

Mobil: 916 90 376

e-post: kurs@gt.crygg.com

 

Medlem Torbjørn Fosse Sæthre

Arbeid: Gleditschgården Legesenter                      

Mobil: 915 91 943

e-post: torbjornfs@gmail.com

 

Medlem Ingunn Krohn Olsen

Arbeid: Annen etasje legesenter DA, Sandefjord

Mobil: 980 10 174

e-post: ingkrohn@hotmail.com

 

Medlem Espen Røkaas

Arbeid: Fastlegene Linden Park, Horten

Mobil: 900 74 246

e-post: esproe@online.no

 

Medlem Anders Gundersen

Arbeid: Anestesiavdelingen, Sykehuset i Vestfold

Mobil:

e-post: andgun@siv.no

 

Medlem Søren Bredahl Nissen

Arbeid: Kommuneoverlege Tjøme

Mobil:  904 78 126

e-post: soe-nis@online.no

 

Vara Kjell Arne Bustnes

Arbeid: Slagen Legekontor, Tønsberg         

Mobil: 413 35 119

e-post: drbustnes@yahoo.no

 

Vara Erlend Viken

Arbeid: Kommunelege i Re

Mobil:

e-post:

 

Valgkomité:

Leder Susanne Monica Prøsch

Arbeid: Annen etasje legesenter, Sandefjord

Mobil: 91 89 00 93

e-post: susannepresch@hotmail.com

 

Medlem Arne Aarflot

Arbeid: Legekontoret på Tolvsrød, Tolvsrød

Mobil:   924 55 786

e-post: arne.aarflot@online.no

 

Medlem Tone Bergene Aabrekk

Arbeid: Medisinsk klinikk, SiV

Mobil: 979 58 818

e-post: tonebergene.aabrekk@siv.no