Vestfold legeforening

Lokalforening

Årsmøter

Årsmøte VLF 2015

18. oktober 2015

Referat fra årsmøte i Vestfold Legeforening (VLF) 2015  

Tid: Tirsdag 25.august kl 1800
Sted: Hotell klubben Quality hotell, Tønsberg.   

 

Sak 1 Velkommen ved leder

Sak 2 Valg av dirigent/ordstyrer

Arne Aarflot ble valgt til dirigent/ordstyrer

Sak 3 Valg av referent og to personer til å signere protokollen

Trond Hugo Haukebøe ble valgt til referent

Til å signere protokollen: Heidi Villmones og Ivar Haagaas.

Sak 4 Godkjenning av innkalling

Godkjent uten kommentarer

Sak 5 Godkjenning av saksliste

Godkjent uten kommentarer

Sak 6 Valg av leder og årsmøtevalgte 2015-2017

Valgkomiteen la fram sin innstilling.
Følgende ble valgt:

Styret i VLF:

 • Leder:                    Tom Ole Øren
 • Årsmøtevalgt:  Ole Johan Bakke
 • Årsmøtevalgt:  Else-Marie Ringvold
 • Varamedlem:   Arne Bredvei
 • Varamedlem:   Øystein Hovi Rognerud

Kurskomite:

 • Leder:                    Ingunn Krohn Olsen
 • Medlem:              Mats Foshaug
 • Medlem:              Beate Bratland
 • Medlem:              Kjell Arne Bustnes
 • Medlem:              Anders Gundersen
 • Medlem:              Søren Bredahl Nissen
 • Vara:                      Kjell Øyvin Aarflot
 • Vara:                      Erlend Viken
 • Vara:                      Lizeth Lind Jørgensen


 

Valgkomité:

 • Leder:                    Susanne Monica Prøsch
 • Medlem:              Arne Aarflot
 • Medlem:              Jonas Iversen

 

Sak 7 Årsmelding VLF

Årsmeldingen ble lagt fram av leder Tom Ole Øren.
Spesielt vises til avsnittet vedrørende økonomi:

Økte utgifter i VLF i forhold til budsjett:

Vi har hatt en høy aktivitet i styret i VLF.

Dette skyldes blant annet; godt besøkte medlemsmøter (dette er positivt !!)

Store kostnader i forbindelse med møtevirksomhet (Samhandlingsreformen, LV, KAD plasser) for leder som er fastlege og «Fastlegepoolen» Vi har delt utgiftene med kommunene vedrørende Praksiskompensasjon i 2014.

2 store oppsigelsessaker, tidligere vedtatte ekstrakontingent (kr.100) ble ikke effektuert av Legeforeningen sentralt.


Det ble uttrykkelig påpekt urimeligheten i at en liten lokalforening må påta seg en betydelig økonomisk belastning for arbeide som burde vært dekket av kommunene.
Godkjent

Sak 8 Årsmelding kurskomiteen 2014

Årsmeldingen ble lagt fram ved leder Ingunn Krohn Olsen.
Det ble ikke arrangert kurs i regi av kurskomiteen i Vestfold i 2014 grunnet dårlig påmelding. Medlemmene oppfordres med dette til å melde seg på kurs som arrangeres.

Sak 9 Ønske om sekretær VLF

Forslag ble presentert av Tom Ole Øren.
Årsmøtet ser behovet for merkantil støtte, forutsatt at styret finner rom for dette i budsjettet.
Styret gis herved mandat til å avtale merkantil støtte inntil maks årsbeløp kr 35000. Det forutsettes at tidligere honorar til Nettredaktør (0,2 G; kr 17674) inngår i dette beløpet.

Sak 10 Regnskap 2014

Regnskap 2014 ble lagt fram på vegne av styret ved Ole Johan Bakke.

Det ble gjort rede for underskuddet på kr. 316.678, se for øvrig sak 7. Årsmøtet kommenterte at vi vil ha mange av de samme utfordringene også inneværende år, dog i mindre grad. Kommunene forventes å ta over store deler av utgiftene knyttet til møtevirksomhet fra 2016.

Sak 11 Budsjett 2016

Budsjett 2016 ble lagt fram på vegne av styret ved Ole Johan Bakke og godkjent.

Det innføres en ekstrakontingent for 2016 på kr 250 pr medlem. Tidligere vedtatte ekstrakontingenter har ikke blitt krevet inn.