Årsmøte VLF 2019

Årsmøtereferat Vestfold legeforening 21. august 2019

1. Valg av ordstyrer og referent. v(Trond Haukebøe
Ordstyrer: Ellen Holtan Folkestad
Referent: Gerd-Synne Tveito Eidnes

2. Valg av to til tellekorps og to protokollunderskrivere. v/Ellen
Tellekorps:
Rikke Nørgaard og Hanne Berg-Jensen
Protokollunderskrivere:
Mats Foshaug og Helge Magnus Larsen

3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sendt ut innkalling per e-post 23/7 med påminnelse 17/8 og info på SMS samme dager. Lagt
ut sakspapirer på nettsidene. Godkjennes uten kommentarer.

4. Årsmelding fra styret og underkomiteer.
Styret: v(Trond Hugo Haukebøe
Se vedlagt årsmelding.
Kurskomiteen: v/Mats Foshaug
Se vedlagt årsrapport fra kurskomiteen.
Begge årsmeldingene godkjennes.

5. Revidert regnskap. v/Ole Johan Bakke.
Regnskap godkjennes.

6. Budsjett. v/Ole Johan Bakke.
Budsjett godkjennes
Det foreslås ekstrakontingent på kr 100 pr fullt betalende medlem. Vedtas
Det kommer inn forslag om at praksiskompensasjon følger Allmennlegeforeningens satser.
Dette vedtas.

7. Innkomne saker. Det er ikke kommet noen innkomne saker fra medlemmer.

a. Vedtekter for VLF v/Ellen Holtan Folkestad.
Det har tidligere ikke vært noen vedtekter for Vestfold legeforening. Styret har nå kommet
med ett forslag. Dette leses opp i sin helhet.

Endringer som vedtas:
§ 7: Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover og valgperioder.
-Forslag på endring i§ 7. Valg av landsstyrerepresentant.
Vedtas at ordlyden endres til: Landstyrerepresentant velges ikke. Leder representerer
foreningen. Eventuelt flere representanter og vara oppnevnes av styret.
-§8 ordlyden endres for å forbedre den.
-§ 10 Kurskomiteen. Forslag om endring fra Arne Aarflot.
Forslag at minst ett medlem bør være samfunnsmedisiner og minst ett medlem bør
være sykehuslege. Forslaget vedtas.
-§13 Vedtektsendringer.
Vedtektsendringer vedtas på ordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall. Setning
om at leder har dobbeltstemme strykes.
Vedtektene vedtas til slutt i sin helhet.

8. Valg v/leder av valgkomiteen Arne Aarflot
Valgkomiteen har bestått av Arne Aarflot, Arne Bredvei og Lene Rasmussen

Valg:

a. Styret:

Leder: Tom Ole Øren
Årsmøtevalgte styremedlemmer: Ole Johan Bakke, Ellen Holtan Folkestad.
Årsmøtevalgte varamedlemmer til styret: Odd Eilerås (1. Vara), Miriam Karlsen (2. Vara)

b. Kollegial støttegruppe:

Dag Sverre Myhrer, Agnar Aspaas, Gunvor Lindelien, Dag Helge Fjellstad og Siv Bohne
Krogseth.

C. Kurskomite:

Bror Olav Haavardsrud Leder, ikke på valg
Beate Bratland valg nå for 4 år
Mats Foshaug valgt nå for 4 år
Thomas Bjørge, ikke på valg
Anette Gundersen ikke på valg
Nils Kirkhus ikke på valg
Kristian Solberg velges for 2 år, går inn for Morten Pedersen
Vara: Lizeth Lind Jørgensen og Kjell Øyvin Aarflot

d. Revisor - Firmaet Re Revisjon AS benyttes etter faktura.

e. Valgkomite

Gerd-Synne Tveito Eidnes Leder
Arne Bredvei
Lene Gjersøe Rasmussen
Hanne Berg-Jensen (vara)

Etter det formelle årsmøtet informerte president Marit Hermansen om aktuelle saker i foreningen.
Budsjett og vedtekter vedlegges.