Årsmøte VLF 2021

Årsmøtereferat Vestfold legeforening 24. august 2021 
 
1. Valg av ordstyrer og referent.  
Forslag ordstyrer: Ellen Holtan Folkestad 
Forslag referent: Trond Hugo Haukebøe 
Begge godkjennes. 
 
2. Valg av to til tellekorps og to protokollunderskrivere.  
Tellekorps: 
Jedrzei Debowski Sandra Kristiansen 
Protokollunderskrivere: 
Martin Handeland Bjørg Klemetsdal 
 
3. Godkjenning av innkalling og saksliste.  
Sendt ut varsel om årsmøte på e-post 21/6 og innkalling 11/8 med påminnelse 17/8. Innkalling er lagt ut på nettsidene.  
 
4. Årsmelding fra styret og underkomitéer. 
Styret: v/Tom Ole Øren  
Godkjennes med følgende korrigering: 
Kapittel om Fylkesmannens omsorgsplanforum fjernes  
Kurskomiteen: v/Mats Foshaug 
Godkjennes med følgende korrigering: 
Niels Kirkhus er kommuneoverlege i Horten kommune 
 
5. Revidert regnskap 2020. v/Ole Johan Bakke 
Godkjennes 
 
6. Budsjett 2022. v/Ole Johan Bakke 
Godkjennes med følgende korrigeringer: 
Praksiskompensasjon 2022 i hht. AF sin sats. 
Årsmøtevedtatt tilleggskontingent kr 200,- pr. fullt betalende medlem 
 
7. Innkomne saker – ingen 
 
8. Valg v/leder av valgkomiteen Gerd-Synne Tveito Eidnes 
Valgkomiteen har bestått av Gerd-Synne Tveito Eidnes, Arne Bredvei og Lene Rasmussen 
a. Styret 2021-2023: 
Styret består av en valgt representant fra hver yrkesforening. Følgende personer er valgt 
For Allmennlegeforeningen – Rune Burkeland-Matre, vara: Janne Kristin Aase Hansen 
For Leger i samfunnsmedisinsk arbeid – Mats Foshaug, vara: Elin Jacobsen 
For Norsk arbeidsmedisinsk forening – Lucretia Udding, vara: Thrine Lise Stäheli 
For Overlegeforeningen - Ellen Holtan Folkestad, vara Carl-Erik Spjeldnes Tuv. 
For Praktiserende spesialisters landsforening – ingen valgt foreløpig. 
For Yngre legers forening – Andreas Aass-Engstrøm, vara ikke avklart ennå. 
I tillegg velges på årsmøtet: 
Leder – Tom Ole Øren 
Årsmøtevalgte styremedlemmer: 
Ole Johan Bakke 
Jedrzei Debowski  
Årsmøtevalgte varamedlemmer 
Marian Karlsen 
Astrid S Tschudi 
 
b. Kollegial støttegruppe – denne velges ikke av årsmøtet.  
Inneværende periode: Dag Sverre Myhrer, Agnar Aspaas, Gunvor Lindelien, Dag Helge Fjellstad og Siv Bohne Krogseth. For kommende periode vil det bli noen endringer. Dette godkjennes av styret og legges deretter ut på VLFs hjemmesider.  
 
c. Kurskomité: 
Bror Olav Haavardsrud Leder 
Beate Bratland 
Mats Foshaug 
Kristian Solberg 
Thomas Bjørge 
Elin Jacobsen (nyvalgt) 
Tanita Kulow (nyvalgt) 
Vara: Kjell Øyvin Aarflot 
Ingun Leeber 
 
d. Revisor – Firmaet Rerevisjon AS benyttes etter faktura. 
 
e. Valgkomité 
Leder: Gerd-Synne Tveito Eidnes.  
Medlem: Trond Hugo Haukebøe  
Medlem: Janne Kristin Aase Hansen 
 
 
Etter det formelle årsmøtet informerte påtroppende president Anne-Karin Rime om aktuelle saker i legeforeningen.