Årsmøte VLF 2023

Årsmøtereferat Vestfold Legeforening 24. august 2023

1. Valg av ordstyrer og referent.

Forslag ordstyrer: Ellen Holtan Folkestad

Forslag referent: Mats Foshaug

Begge godkjennes.

2. Valg av to til tellekorps og 2 protokollunderskrivere.

Tellekorps:

Inger-Merete Rygh og Berit Marie Lien

Protokollunderskrivere:

Torbjørn Bakken og Gro Tove Hem Johnsen

Alle godkjennes.

3. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sendt ut innkalling om årsmøte på e-post 27.07.2023 og saksinfo om innkommet sak med påminnelse om møtet 13.08.2023

Innkalling og saksliste godkjennes.

4.  Årsmelding fra styret og underkomiteer.

Styret: v/Tom Ole Øren

               Godkjennes med følgende korrigering:

               Ingen korrigeringer. Årsmeldingen ble vedtatt.

Kurskomiteen: v/Mats Foshaug

               Godkjennes med følgende korrigering:

                Ingen korrigeringer. Årsmelding ble vedtatt.

5. Revidert regnskap 2022.

v/Kasserer Ole Johan Bakke

Godkjennes

6. Budsjett 2023.

v/Kasserer Ole Johan Bakke

Godkjennes.

7. Innkomne saker

Innkommet sak fra medlem Odd Eilerås. Det er bedt om at Vestfold legeforening skal fatte følgende vedtak:

1. Vestfold legeforening ber Den norske legeforening å avklare med Helse- og omsorgsdepartementet om avtalen for Syke- og Pensjons-ordning for leger fra 1965 fortsatt er gjeldende, og i så fall i hvilken tidshorisont, og i hvilken grad statlige midler ved Normaltariffs-avsetninger skal finansiere de avtale ytelsene.

2. Vestfold legeforening ber Den norske legeforening arbeide for at vedtektene i Sykehjelps- og Pensjons-ordning for leger er sikkert lovlige i henhold til stiftelses-lovgivningen. Dette innebærer at de juridiske forhold vurderes av et nøytralt og godt kompetent større advokatfirma.

Forslaget ble vedtatt. En motstemme. Et fåtall stemte blankt. Hovedandelen stemte for. 

8. Valg av:

a. Styre

Leder                 Årsmøtevalgt    Tom Ole Øren

Medlem              Årsmøtevalgt    Jedrzej Debowski

Medlem              Årsmøtevalgt    Martin Handeland

Varamedlem       Årsmøtevalgt    Håvar Marsteen

Varamedlem       Årsmøtevalgt    Marius Kristoffersen Kvernhaugen

 

Øvrige styremedlemmer er valgt av yrkesforeningene:

Styremedlem fra YLF                      Andreas Aass-Engstrøm

Styremedlem fra OF                       Ellen Holtan Folkestad

Styremedlem fra AF                       Janne Kristin Aase Hansen

Styremedlem fra Namf                   Lucretia Udding

Styremedlem fra LSA                     Niels Kirkhus

                              

Øvrige varamedlemmer er valgt av yrkesforeningene:

Varamedlem fra YLF                       Jeanette Antonsen

Varamedlem fra OF                        Carl-Erik Spjeldnes Tuv

Varamedlem fra AF                        Ikke avklart ennå.

Varamedlem fra Namf                    Thrine Line Stäheli
Varamedlem fra LSA                      Elin Jakobsen

b. Kollegial Søttegruppe
Ønsker selv å administrere sammensetningen.
Innstilling utarbeides på deres neste møte 29.08.23.
Foreslår at styret i VLF gis fullmakt til å godkjenne sammensetningen.
Forslag godkjennes.

c. Kurskomite
Medlem              Årsmøtevalgt    Elin Jacobsen
Medlem              Årsmøtevalgt    Berit Marie Lien
Medlem              Årsmøtevalgt    Line Prede
Medlem              Årsmøtevalgt    Kjell Arne Bustnes
Medlem              Årsmøtevalgt    Jan-Erik Stokka

d. Revisor
Re Revisjon godkjennes om revisor

e. Valgkomite

Leder                 Trond Hugo Haukebø
Medlem              Odd Eilerås
Medlem              Anette Gundersen

Etter det formelle årsmøtet holdt Julia Favoritova, ukrainsk flyktning i Norge, foredrag med tittelen «Ukarinske folk i Norge». Foredraget ble innledet med et innslag av ukrainsk folkemusikk ved Marina Bovt.