Referat fra årsmøte 18.06.07

Tilstede fra styret: Knut Erik Andersen (Namf), Mariann Auflem (Af), Ole Johan Bakke (LSA), Vivvi Bjørnø (Of), Ivar Haagaas (årsmøtevalgt), Martin Handeland (nettredaktør), Tore Lunde (PSL), Espen Møller-Hansen (leder), Susanne Monica Prøsch (årsmøtevalgt)

 

Forfall: Marianne Wethe (Ylf), Britt Bryne (kurskomiteleder)

 

Medlemsfremmøte: 25

 

Sak 1- Konstituering av møtet ved leder Espen Møller-Hansen.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

 

Sak 2 - Valg av ordstyrer og referent.

Espen Møller-Hansen er ordstyrer, Susanne Monica Prøsch er referent.

 

Sak 3 - Gjennomgang og godkjenning av årsrapport 2007 fra Vestfold Lægeforening ved Espen Møller-Hansen.

Det ble redegjort for aktiviteten i foreningen siden forrige årsmøte. Det er blitt avholdt fire medlemsmøter med godt fremmøte. Leder har vært med i Profilutvalget i Dnlf og deltatt på Dnlfs lederkonferanse. Kurskomiteen har arrangert grunnkurs III for allmennleger, og det har vært avholdt tillitsvalgtskurs for sykehusleger. Årsmeldingen legges ut på nettsidene: www.legeforeningen.no/vestfold. Årsmøtet godkjente årsmeldingen.

 

Sak 4 -  Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2006 ved økonomiansvarlig Ole Johan Bakke

Det har vært stor tillitsvalgtsaktivitet hos næringsdrivende leger, og derfor er postene "refundert tapt arbeidsfortjeneste" og "arbeidsgiveravgift" blitt en del større en budsjettert. Årsmøtet godkjente regnskapet.

 

Sak 5 -  Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2008 ved økonomiansvarlig Ole Johan Bakke

Det budsjetteres med et underskudd på - kr 95200,- fordi aktiviteten i foreningen er tilsvarende høy. Å gjøre det i flere år fremover betinger at søknad om refusjon fra Dnlf sentralt blir innvilget. Dersom det ikke skulle skje, vil fremtidige budsjett måtte ta hensyn til det. Årsmøtet godkjente budsjettet.

 

Sak 6 - Navneendring

Styret innstiller på at Vestfold lægeforening skifter navn til "Vestfold legeforening". Bakgrunnen er at Den norske lægeforening har skiftet navn til Den norske legeforening ved siste landsstyremøte. Klæboe, blant andre, innvendte at "æ" gjenspeiler tradisjon og historie.  Årsmøtet vedtok navneendring til Vestfold legeforening med 21 mot 4 stemmer.

 

Sak 7 - Orientering av Støttegruppen for leger om deres aktivitet

Tidligere leder av gruppen, Tine von Hanno, har fått en stor takk fra styret for god innsats gjennom flere år. Nåværende leder for støttegruppen er Dag Myhrer, fastlege i Sandefjord. Han ønsker å fortsette med det. De øvrige medlemmer er Dag Helge Fjellestad, Siv Bohne Krogseth og Gunvor Lindelien

 

Sak 8 - Valg av leder og 2 årsmøtevalgte styrerepresentanter for neste periode (fra 1. september 2007)

Styrets lederkandidat er Vivvi Bjørnø. Hun er anestesilege ved SiV og leder av Overlegeforeningen i Vestfold.  Hun ble valgt ved akklamasjon.

Styrets forslag til årsmøtevalgte representanter er Mariann Auflem, allmennlege og fortiden leder for Allmennlegeforeningen i Vestfold, og Ivar Haagaas, barnelege og årsmøtevalgt. Arne Aarflot stiller til gjenvalg som vara for de årsmøtevalgte. De ble valgt ved akklamasjon.

Øvrige styremedlemmer for kommende periode:

Af: Johnny Mjell, vara: Carlo David Schebasta                                                               

Of: Josef Kleven, vara:                                                                                                          

PSL: Tore Lunde, vara: Gunnar Klæboe                                                                       

LSA: Ole Johan Bakke, vara: Per Schjelderup                                                          

Namf: Knut Erik Andersen, vara: Trine Lise Stäheli                                                        

Ylf: representanter er ikke valgt ennå.

 

Sak 9 - Valg av valgkomité

Åge Petter Berntsen trekker seg nå etter vel ti år i valgkomiteen. Josef Kleven fortsetter som leder, og Even Askeland fortsetter som medlem. Arne Aarflot fremmet forslag om at Susanne Monica Prøsch blir med som 3. medlem av valgkomiteen. Hun ble valgt ved akklamasjon.

 

Sak 10 - Valg av kurskomité

Kurskomiteens 5. medlem Tore Skjøtskift trekker seg nå etter fire år. Det er også ledig plass for det 4. medlemmet. Det er ikke blitt innstilt nye etterfølgere, men det overlates til valgkomiteen å innstille nye kandidater. Disse må velges på et ekstraordinært årsmøte (som avholdes i forbindelse med et medlemsmøte til høsten).

 

Sak 11 - Orientering om Vlf´s rutiner ved refusjon av utgifter ved Espen Møller-Hansen.

Praksis vil bli innskjerpet. Refusjon av utgifter MÅ avtales på FORHÅND. Dette kan gjøres pr telefon eller e-post med hhv. leder eller økonomiansvarlig. Originalbilag må signeres av den som går god for utgiftene.

 

Sak 12 - Orientering om Dnlfs Profilutvalg ved Espen Møller-Hansen

Arbeidet med Dnlfs kommunikasjonsprofil vil bli avsluttet 01.01.08. Møller-Hansen viste en presentasjon av arbeidet så langt. Det vil bli utarbeidet en komplett profilmanual både for papir og elektronisk kommunikasjon.

 

Sak 13 - Ett minutts stillhet for avdøde medlemmer siste år.

Tor Buøen, død 02.01.07 og Anne Marie Grieg, død 04.11.06