Vestfold legeforening

Lokalforening

Årsmøter

Referat fra årsmøte 22.08.05

26. oktober 2011

Fremmøtetall: ca 30 medlemmer

 

Fra styret stilte Bess Frøyshov (leder), Knut Erik Andersen (Namf), Ivar Haagaas (årsmøtevalgt), Gunnar Klæboe (PSL), Susanne Monica Prøsch (Aplf) og Liv Marit Smedstad (årsmøtevalgt)

 

Årsmøtet  åpnet med et foredrag av Peter Mark Jourdan som fortalte om MedHum 2005 - medisinerstudentenes humanitæraksjon. Årets aksjon vil støtte Aids-forebyggende  prosjekter i fire afrikanske land i regi av Flyktningehjelpen. Se for øvrig www.medhum.no

 

Sak 1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent.

 

Sak 2 - Oppnevning av referent og ordstyrer.
Hhv. Susanne Monica Prøsch og Liv Marit Smedstad

 

Sak 3 - Ett minutts stillhet for medlemmer som har gått bort i 2004.

 

Sak 4 - Presentasjon av årsmelding.

Bess Frøyshov redegjorde for styrets aktiviteter siste året; det har vært holdt tre medlemsmøter, 9 styremøter og styrerepresentanter har deltatt på ett landssstyremøte. Mye av styrets arbeid har vært viet organisasjonsdebatten i Den norske lægeforening. Frøyshov  kunne stolt fortelle at Praksiskonsulentordningen er i gang på Sykehuset i Vestfold, mye takket være arbeidsgruppen som Tom Ole Øren har ledet. 

 

Se for øvrig årsmeldingen på www.legeforeningen.no/vestfold

 

Sak 5 - Godkjenning av regnskap for 2004.

Vestfold lægeforening har fulgt pålegg om revisorgodkjenning av regnskapet. Eneste merknad fra revisor er at det må betales arbeidsgiveravgift for alle som mottar honorar. Dette viser seg å være en merutgift på rundt kr 6800,-.

Det har også vært brukt mer penger til praksiskompensasjon  til tillitsvalgte enn budsjettert.

Derimot har styret brukt nesten kr 40.000,- mindre enn budsjettert på styremøter siste år, da styret foretar en arbeidsreise kun annet hvert  år.

 

Årsmøtet godkjente regnskapet med disse tilleggsopplysninger.

 

Sak 6 - Godkjenning av budsjett for 2006.

Årsmøtet godkjente budsjettet for 2006.

 

Sak 7 - Valg

Valgkomiteens sekretær, Åge Petter Berntsen, presenterte kandidatene til nytt styre. Underveis ble årsmøtet opplyst om at Frøyshov måtte trekke sitt kandidatur til årsmøtevalgt siden hun starter i arbeid i annet fylke i løpet av høsten. 1. vara Susanne Monica Prøsch stilte i stedet, da Arne Aarflot ønsket å stille som 1. vara.

 

Alle kandidatene ble deretter valgt ved akklamasjon:

 

Leder: Espen Møller Hansen (Ylf)

Årsmøtevalgte: Ivar Haagaas (gjenvalg, Of) og Susanne Monica Prøsch (Aplf)

1. vara: Arne Aarflot (Aplf), 2. vara: Hans Jacob Gravdal (Aplf)

Aplf: Ikke klarlagt

LSA: Ole Johan Bakke (gjenvalg) Vara: Ikke klarlagt

Namf: Knut Erik Andersen (gjenvalg) Vara: Egil Fernholt

Of: Josef Kleven (gjenvalg, men bare midlertidig inntil ny representant stiller)

PSL: Tore Lunde  Vara: Gunnar Klæboe

Ylf: Ikke klarlagt

 

Kurskomiteen:

Allmennpraktikerne: Tore Skjøtskift, Britt Bryne, Benjamin Eghtedari og Kristin Hommekland.

Sykehuslege: Tore Stenstad

Offentlig ansatt lege: Tor Martinsen

 

Redaktører for Medlemsinfo og VLFs nettsider:

Martin Handeland (gjenvalg) og Johnny Mjell (gjenvalg)

 

Valgkomiteen:

Leder: Josef Kleven (gjenvalg)

Even Askeland

Åge Petter Berntsen (gjenvalg)

 

Sak 8 - Eventuelt

Årsmøtet ble avsluttet ved overrekkelse av gave til avtroppende leder Bess Frøyshov som takk for hennes innsats i vervet som leder siste to valgperioder.