Referat fra årsmøte 29.03.04.pdf-versjon av referatet.


Fremmøtetall: 30 medlemmer

Alle fra styret var tilstede med unntak av Liv Marit Smedstad

 

Sak 1 – Godkjenning av innkalling. Godkjent.

 

Sak 2 – Oppnevning av referent. Susanne Monica Prøsch

 

Sak 3 – Ett minutts stillhet for medlemmer som har gått bort i 2003.

 

Sak 4 – Presentasjon av styret, redaksjon for VLF-nytt og kurskomiteen, samt årsmelding som finnes på hjemmesiden til Vestfold lægeforening.

 

Sak 5 – Styrets arbeid

 

Bess Frøyshov redegjorde for styrets aktiviteter, antall styremøter, antall medlemsmøter og om Arbeidsgruppen (kommunikasjon 1. – 2.linjetjenesten)

 

Se for øvrig årsmeldingen på www.legeforeningen.no/vestfold

 

Sak 6 – Godkjenning av regnskap for 2003. Godkjent.

 

Sak 7 – Godkjenning av budsjett for 2005.

 

Det ble diskutert hvorvidt man skal satse på en fortsatt papirutgave av VLF-nytt. Inntektene til VLF-nytt er borte, og det er budsjettert med kr 30.000,- i underskudd for 2005. Årsmøtet vedtok å ta opp VLF-nytt som papirutgave på neste årsmøte.

 

Frøyshov tok opp saken vedrørende økonomisk støtte til de tillitsvalgte. Årsmøtet vedtok at styret skulle se nærmere på de satser som for eksempel Staten bruker, og årsmøtet vedtok å utvide budsjettet med kr 30.000,- til de tillitsvalgtes behov for blant annet  mobiltelefon, PC eller annet som kan lette arbeidet.

 

Med disse  merknader ble budsjettet for 2005 godkjent.

 

Sak 8 – Fagpolitisk tema; Fastlegeordningen.

 

Ole Johan Bakke, Josef Kleven og Susanne Monica Prøsch holdt innlegg til debatt.