Styremøte VLF 030615

Styremøte Vestfold legeforening 03.06.2015

Tilstede:
Tom Ole Øren (leder), Trond Hugo Haukebøe (OF), Øystein Hovi Rognerud (Årsmøtevalgt), Petter Knutsen (PSL), Mari Kopreitan Nordseth (Namf), Gerd-Synne Eidnes (1. Landsrådsrepr AF), Arne Bredvei (Årsmøtevalgt) , Are Austnes (Nettansvarlig), Bjørn Halvorsen (vara Årsmøtevalgt), Ole Kristian Vatne (vara PSL)
Forfall:
Ingunn Krohn Olsen(kurskomiteen), Torstein Schrøder-Aasen (YLF) , Ole Johan Bakke (LSA)

Sak 1: Godkjenning av referat fra styremøte 22.04.2015
Godkjent.

Sak 2: Status sekretærfunksjon i VLF
Viser til forrige referat .
Tom Ole foreslår et forsøksprosjekt i neste valgperiode.
2- delt lønn: noe fast lønn for ”faste oppgaver”, samt resterende som honorar.
Forslagsvis fast lønn kr 15000 for nettsider etc.
Honorar inntil kr 25000 pr år.
Dette gir totalt inntil kr 40000 pr år. Timelønnsatser må forhandles frem og arbeidskontrakt utformes.
Det utarbeides et forslag til årsmøtet.

Sak 3: Planlegging Årsmøte 25.08.15
Ole Johan og Tom Ole er ansvarlige.

Sak 4: Aktuelle saker fra SiV
Faste stillinger for LIS innføres fra 1. juli.
Tillitsvalgte ved Of og Ylf har fått tilsagn om totalt 150% frikjøp til fordeling. Dette vil forhåpentligvis gjøre det lettere å rekruttere kandidater til slike verv.

Sak 5: Valg styret VLF 2015-17
PSL er i rute.
AF har kandidater.
SiV er i gang med valgprosessen.
Årsmøtevalgte, her er valgkomiteen i gang.
LSA: Ole Johan er valgt inn i Sentralstyret, og LSA bør da kanskje vurdere en annen kandidat?
Namf: har kandidat.

Sak 6: Økonomi, diverse VLF
Balanse 2014 signeres.
Ole Johan oppfordrer alle til å sende inn regninger/bilag for første halvår innen 8. juni.

Sak 7: Lungehjemmel i Vestfold?
Det er for tiden ingen lungehjemmel i Vestfold.
Ventetider ved SiV er lange. Brukerrepresentantene etterlyser bedre tilbud. Det jobbes med å se på behov/mulighet for å opprette dette.

Sak 8: Planlegging av medlemsmøte 04.11.15
Det planlagte fellesmøtet med NSF er utsatt til våren. Neste planleggingsmøte er satt til 7.oktober.
Ansvarlig for neste medlemsmøte er Gerd-Synne og Mari.

Sak 9: Møter videre:
Medlemsmøter:
25. august: Årsmøte med valg
04. november: Medlemsmøte
Styremøter:
20. aug Styremøte kl 1800 SiV

Sak 10: Eventuelt
VLF søkte om å arrangere Landsstyremøtet i 2017. Det var i utgangspunktet 4 aktuelle kandidater, og i innspurten ble dessverre Vestfold knepent slått av Ålesund.