Styremøte VLF 040215

Referat fra styremøte i Vestfold legeforening 04.02.2015

Saksliste

Sak 1 – Landsstyremøtet i Vestfold 2017? Status og videre planlegging.

Hedmark Legeforening diskuterer også muligheten for å avholde Landsmøtet der i 2017. Det har gått lengre tid siden Landsmøtet var i Hedmark enn Vestfold.
Ole Johan har sagt seg interessert i å lede arbeidet, med forbehold om hans egen arbeidssituasjon i 2017. Styret anslår at 6-7 personer bør være et minimum i en planleggingskomié. Ole Johan bekrefter at Rica Park Hotell i Sandefjord holder av rom inntil videre.
Tentativ komité: Ole Johan, Tom Ole, Vivvi, Bjørn, Arne, Gerd Synne.
Ting som må på plass:
- introduksjon avholdes av komitéen
- selve åpningen av Landsmøtet
- planlegge debatt, evt. ordstyring
- arrangement ifm. første kvelden
Legeforeningens sekretæriat sentralt står for det meste rundt det organisatoriske.

Det ble diskutert at slikt arbeid bør honoreres og styret mener slikt arbeid må inn i budsjettet.
Frist for å få på plass komitéen settes til slutten av februar og Ole Johan tar kontakt med de aktuelle.

Sak 2 – Økonomisk status i VLF – forbruk av oppsparte midler, økonomirutiner

Vedr. skattekort: Ole Johan kan hente ut skattekort hvis han har personnummeret til styremedlemmet. Viktig at personnummer skrives på faktura for styremøte-honorar.

Heretter vil det komme en oppsamling av utbetaling, siden som overføres må rapporteres månedlig. Ønske fra Ole Johan om at alle sender inn sine fakturaer fortløpende.

Vedr. slutten av året: Viktig å sende inn fakturaer umiddelbart for all virksomhet i november. Ved planlagt virksomhet i desember bør Ole Johan informeres tidlig, da det potensielt kan bli svært mye ekstraarbeid for Ole Johan ved sen fakturering (i desember måned).

Generelt om økonomien: Man har sett noe økte utgifter for Vlf, men dette ser ut til å være forårsaket av at mange ting har kommet samtidig (mye tillitsvalgtarbeid ifm. Samhandlingsreformen, både medlemsmøter og styremøter, fastlege-poolen).

Styret ønsker å foreslå for årsmøtet at det settes av midler til honorarer ifm. arbeidet med å få Landsmøtet i 2017 til Vestfold.

Sak 3 – Ekstern / intern sekretær i VLF / styret? Har vi behov for det?

Spesielt leder bruker mye tid på merkantilt arbeid. Medlemmene i styret er positive til å se på kostnadene vedr. en sekretær i styret. En sekretær vil også kunne bidra til arbeidet i kurskomitéen. Hvor mye hjelp trenger vi ifm. med det merkantile arbeidet? Styret er i utgangspunktet innstilt på timebasert avlønning fremfor fast stillingsprosent. Mulighet for å kombinere dette med arbeidet med nettsiden? Det påpekes også at en sekretær vil kunne gi kontinuitet i styret over tid. Tom Ole tar dette videre til evt. kandidater.

Alternativ: Frikjøpe leder fra øvrig arbeid ½ dag i uken?
Styret og leder vurderer at dette ikke er et like godt alternativ.
Konklusjonen ble at Tom Ole skal forhøre seg med andre foreninger. Vi gjør ingen bestemmelser før årsmøtet, men ha noe å presentere.
Styret bør mene noe om volum og kostnad før dette legges frem ved årsmøtet. Det viktigste er et prinsippvedtak på årsmøtet vedr. dette. For hjemmesiden alene er det nå satt av 10.000,-

Sak 4 – SiV HF
Torstein Schrøder-Aasen informerer om aktivitet på sykehuset.
B-dels-avtale forhandles. Faste stillinger er under diskusjon mellom tillitsvalgte og ledelsen, da man er usikker på hvordan dette blir i praksis.

Sak 5 – Medlemsmøte med Sykepleierforbundet den 16. april 2015. Status.
Det har vært to planleggingsmøter. 3.møte er førstkommende mandag.
To fra Vlf  og to fra Sykepleierforbundet er representert.
Fokus på at vi sammen skal jobbe for det beste for pasientene, ikke et møte for hver av organisasjonene. Skal arrangeres på Klubben i Tønsberg.
Tentativ liste over presentører: Espen Storeie (KAD-diskusjon), Geir Magnussen (SiV HF), og evt. Karen Kaasa (kommunaldirektør Larvik).

Sak 6 – Diverse samhandlingsarbeid som VLF er involvert i.

Gerd Synne: «KAD i Vestfold». Overordnet sammen med SiV HF. Hva er tilbudet nå og hva anbefales i fremtiden? Gerd-Synne informerte om arbeidet så langt. Neste møte er fredag 20.mars i Østfold. Gerd Synne er også med i en gruppe vedrørende lokale KAD plasser i samarbeid med ny legevakt i Tønsberg.

Arne: «Pasientforløp» for hele Vestfold. Leder for arbeidet er Irene Jørgensen (samhandlingssjef ved SiV HF). Det har vært to møter så langt og man har sett på tall for reinnleggelser og sett på forskjeller mellom kommuner vedr. hvor godt de er rustet for mottak av pasienter ved utskrivelse fra sykehus. I kommuner som er godt rustet blir mer utfordrende pasienter skrevet ut fra sykehuset enn til kommuner som ikke er like godt rustet.

Arbeidet skal konkluderes i juni 2015.

Tom Ole er med i en overordnet Prosjektgruppe vedrørende den nye legevakten i Tønsberg hvor det også skal også være et samarbeid om KAD plasser på den nye LV. Disse kommunene er med; Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Hof, Holmestrand og Re. Bygget skal etableres på Kjelle i Tønsberg kommune. Det skal inngås leie med Stamhuset Jarlsberg som er utbygger. KAD plassene skal bemannes med annet personell enn de som jobber på legevakten. Noe bekymring om det blir mange nok KAD plasser. Skal stå ferdig ila. 2016 ?

Tom Ole informerte om arbeidet.

 Tom Ole: «Samhandlingsutvalget» ( 3 møter i halvåret) Er med på felles møter hvor ledelsen på SiV , kommunaldirektørene og to kommuneoverleger deltar og et par Brukerrepresentanter.

Tom Ole informerer og minner også om samhandlingskonferansen 12.03.2015.

Tom Ole er med i en arbeidsgruppe i Vestfold hvor det det fokuseres på hvordan samarbeide bedre med fastlegene i kommunene og hvordan bedre samarbeidet mellom fastlegene og sykehuslegene.

Sak 7 – Eventuelt

7.1 – Brev fra Arne Aarflot vedr. omskjæring på guttebarn. Tatt som orienteringssak. ( Tom orienterte om initiativet fra kollega Aarflot og pressedekningen)

7.2 – Paal Sandø har tatt kontakt med styret vedr. samarbeid. Gerd Synne tar kontakt med Paal Sandø for ytterligere informasjon om hva dette dreier seg om.

7.3 – Larvik kommune ønsker kommunelege i 100%-stilling og det er indikasjoner på at man sier opp to 40%-stillinger som er situasjonen i dag. Tatt som orienteringssak.( Ole Johan orienterte om prosessen)

7.4 – Diskusjon vedrørende turnuslege-stilling i Larvik skal legges ut på anbud. Tatt som orienteringssak.( Arne orienterte)

Nytt styremøte blir 22.04.2015 kokken 18.00 ved SiV.

Det legges opp til sommeravslutning for styret den 03.06.2015 med middag senere på kvelden på event. Conradis eller annet sted i Tønsberg/Brygga.

Leder etterlyser saker til styremøtene fra sykehuset.

Referent Øystein