Styremøte VLF 190815

Styremøte VLF 190815

Styremøte Vestfold legeforening 19.08.2015

 

Tilstede:

Tom Ole Øren (leder), Ole Johan Bakke (LSA), Trond Hugo Haukebøe (OF), Øystein Hovi Rognerud (Årsmøtevalgt), Petter Knutsen (PSL), Mari Kopreitan Nordseth (Namf), Gerd-Synne Eidnes (1. Landsrådsrepr AF), Arne Bredvei (Årsmøtevalgt), Ingunn Krohn Olsen(kurskomiteen)

Forfall:

Torstein Schrøder-Aasen (YLF) , Are Austnes (Nettansvarlig)

Sak 1:          Godkjenning av referat fra styremøte 03.06.2015

Godkjent.

Sak 2:          Planlegging Årsmøte 25.08.15

Ole Johan og Tom Ole er ansvarlige.

Årsmeldingen gjennomgås.

Sak 3:          Regnskap/budsjett

Ole Johan informerer.

Underskudd 316.678, mot budsjettert 31.300

Det er flere årsaker til dette, bl.a

  • Store kostnader knyttet til oppfølging av Samhandlingsreformen
  • 2 oppsigelsessaker som har krevd mye tillitsvalgtarbeid
  • Avholdt 4 svært godt besøkte medlemsmøter med påfølgende middag
  • Ikke avholdt kurs som gir inntekter
  • Bidrag til MedHum aksjonen 2014

 

For neste år budsjetteres derfor med ekstrakontingent på kr 250. Ekstrakontingent er tidligere vedtatt 2 ganger uten at det er blitt krevet inn.

Sak 4:          Valg styret VLF 2015-17

Det er kandidater til alle verv.

Sak 5:          Status sekretærfunksjon i VLF

Viser til forrige referat.

Forslag til årsmøtet opprettholdes, til tross for årets underskudd.

Tom Ole presenterer saken for årsmøtet.

Sak 6:          Status KAD plasser/planlegging i Vestfold

Gerd-Synne og Ole Johan informerer kort om status. Dette kommer opp som sak senere.

Sak 7:          Aktuelle saker fra SiV

  • Faste stillinger for LIS skal være innført fra 1. juli. Fremdeles noe usikkerhet rundt gruppe 1 tjenesten.
  • Valg avholdes i disse dager
  • Stråleberedskap i område Vestfold/Telemark. Faglige vs politiske hensyn til plassering? Trond informerer.

Sak 8:          Planlegging av medlemsmøte 11.11.15

Det planlagte fellesmøtet med NSF er utsatt til våren. Neste planleggingsmøte er satt til 7.oktober.

Ansvarlig for neste medlemsmøte er Gerd-Synne og Mari. Møtet flyttes til 11.11.15.

Tema stressmestring. Ekstern foredragsholder Hanne Kristin Rohde?

 

Sak 9:          Møter videre:

Medlemsmøter:

25. august:                         Årsmøte med valg

11. november:                                   Medlemsmøte

Styremøter:

21. sep                                  Styremøte           kl 1800                  SiV

 

Sak 10:       Eventuelt

Foreningene oppfordres til å arbeide for å øke Vestfold-representasjonen til Landsrådet.