Styremøte VLF 21.sep 2015

Styremøte Vestfold legeforening 21.09.2015

 

Tilstede:

Tom Ole Øren (leder), Ole Johan Bakke (Årsmøtevalgt), Trond Hugo Haukebøe (OF), Sigmund Skei (LSA), Petter Knutsen (PSL), Mari Kopreitan Nordseth (Namf), Gerd-Synne Eidnes (1. Landsrådsrepr AF), Arne Bredvei (Vara årsmøtevalgt), Øystein Hovi Rognerud (Vara årsmøtevalgt)

Forfall:

Torstein Schrøder-Aasen (YLF) , Are Austnes (Nettansvarlig), Ingunn Krohn Olsen (kurskomiteen), Else-Marie Ringvold (Årsmøtevalgt)

Sak 1:          Godkjenning av referat fra styremøte 19.08.2015

Godkjent.

Sak 2:          Presentasjon av nytt styre i VLF:

  • Leder:                                      Tom Ole Øren
  • Nestleder (OF):                 Trond Hugo Haukebøe                                     Vara:     André Blaauw
  • Årsmøtevalgt:                    Ole Johan Bakke                                 Vara:     Arne Bredvei
  • Årsmøtevalgt:                    Else-Marie Ringvold                         Vara:     Øystein Hovi Rognerud
  • Medlem (LSA):                    Sigmund Skei                                        Vara:     Ole Johan Bakke
  • Medlem (PSL):                    Petter Knutsen                                                     Vara:     Ole Kristian Vatne
  • Medlem (Namf):               Mari Kopreitan Nordseth
  • Medlem (AF):                      Gerd-Synne Eidnes                           Vara:     Gro Tove Hem Johnsen
  • Medlem (YLF):                    Torstein Schrøder-Aasen             Vara:     Simran Kaur

 

Sak 3:          Økonomiske situasjonen/ status i VLF, 2015

Tom Ole og Ole Johan oppsummerer fra årsmøtet. Store ekstrautgifter knyttet til medlemsmøter og arbeid med samhandlingsreformen. Det legges opp til strammere styring av økonomi i resterende del av 2015 for å redusere underskuddet.

Deltakelse i grupper i forbindelse med samhandling/legevakt/KAD der VLF betaler deler av utgiftene må vurderes nøye. Generelt bør møter på fylkesnivå prioriteres.

Styreseminar utsettes til neste år.

Gjennomføring av medlemsmøtene må også vurderes, eventuelt reduseres til 3 møter pr år.

Det er nå sentralt kommet opp en sak knyttet til MVA/arbeidsgiveravgift ved kompensasjon for tapt inntekt (praksiskompensasjon) som kan få betydning fremover.

Sak 4:          Status Medlemsmøte

Gerd-Synne/Mari informerer.

Tema stressmestring med ekstern foredragsholder Hanne Kristin Rohde vurdert, men vil koste > 30.000 kr.

Vi har hittil hatt 3 medlemsmøter i 2015. Neste møte utsettes til 2016 p.g.a økonomi.

Sak 5:          VLF satsningsområder 2015-2017

Samhandlingsreformen, legevaktsituasjonen, arbeids- og lønnsvilkår samt møtepunkter/møteplasser har vært satsningsområder 2014-2015.

 

Forslag videre:

Arbeidsmiljø for leger / Pasientsikkerhet

Vakt-/ beredskapsordninger

Samhandlingsreformen/KAD

Prioriteringer i helsevesenet

Samhandlingskultur

 

Vedtak utsettes.

Sak 6:          Status sekretærfunksjon i VLF

Godkjent på årsmøtet. Tom Ole jobber videre med dette.

Tilbud om honorar på 350 kr/t.

Det er planlagt en egen bolk for sekretærer i neste møte for lokalforeningsledere 12.-13. november, og det anbefales at ny sekretær deltar her.

 

Sak 7:          Ny Fastlegepool

Gerd-Synne ser på dette til neste møte.

Sak 8:          Aktuelle saker fra SiV

Kort info om Legelønnsprosjektet som nå er avsluttet.

Sak 9:          Møter videre:

Medlemsmøter:

Utsettes til 11. februar 2016 kl 18

Styremøter:

25. nov                Styremøte m/avslutning              kl 1730                  SiV

Videre møter avtales i neste møte.

 

Sak 10:       Eventuelt

Turnusleger:

Det er prinsipielt viktig at ikke tildeling av turnusplasser i kommunene blir en salderingspost.

Kvaliteten på tjenesten bør prioriteres.

Følges videre.

 

Årsmøtereferatet godkjennes.