Styremøte VLF 220415

Styremøte Vestfold legeforening 22.04.2015

 

Tilstede:

Tom Ole Øren (leder), Ole Johan Bakke (LSA), Trond Hugo Haukebøe (OF), Øystein Hovi Rognerud (Årsmøtevalgt), Petter Knutsen (PSL), Mari Kopreitan Nordseth (Namf), Gerd-Synne Eidnes (1. Landsrådsrepr AF)

Forfall:

Arne Bredvei (Årsmøtevalgt), Ingunn Krohn Olsen(kurskomiteen), Torstein Schrøder-Aasen (YLF), Are Austnes (Nettansvarlig)

Sak 1:          Godkjenning av referat fra styremøte 04.02.2015

Godkjent.

Sak 2:          Status Medlemsmøte 12.05.15

Trond informerer. Hege Gjessing + Hanne Gillebo Blom fra Dnlf kommer. HR fra SiV stiller dessverre ikke.

Muligens med en bolk om ”dagsaktuelle” tema for Legeforeningen?

Arrangeres på Klubben med tapasmeny.

Sak 3:          Aktuelle saker fra SiV

Ny HR direktør: Solveig Jølstad.

Faste stillinger for LIS skal innføres fra juli 2015, usikkert om dette er i rute.

Diverse informasjon om stemningen ved SiV, samt AMK/ambulanse/pasientreiser-samarbeidet mellom SiV og STHF.

Sak 4:          Status sekretærfunksjon i VLF

Viser til forrige referat.

Felles sekretær for kurskomite, styret og nettsidene?

Kurskomiteen har fra tidligere benyttet sekretær, usikkert årlig beløp som er dekket inn via kursbudsjettet.

Pr. i dag har nettredaktør 0,2 G = 17674 kr. Mulig behov totalt for ca 20-40000 kr?

Honorar vs fast stillingsbrøk?

Tom Ole følger opp saken videre til neste styremøte.

Saken må eventuelt tas opp på årsmøtet.

Sak 5:          Valg styret VLF 2015-17

Interne valg bør avholdes før årsmøtet i VLF 25. august.

Valgkomiteene har begynt sitt arbeide.

Sak 6:          Status fra kurskomiteen:

  1. Vi skal arrangere akuttmedisinkurs 11-12 nov på SiV. Vi ligger godt an her ifht planlegging.
  2. Vi planlegger emnekurs i april 2015 om søvn og søvnforstyrrelser, samt behandling av disse. Kurset holdes av Nasjonalt kompetansesenter for søvn ved UiB, Bjørn Bjorvatn mm. Kurs som de har arrangert flere ganger og som har fått gode tilbakemld. Vi tenker også at dette er meget aktuelt i en fastleges hverdag.

Sak 7:          Økonomi, diverse VLF

Honorar må nå innrapporteres. Som følge av dette utbetales beløpene ikke fortløpende, men samles opp til færre utbetalinger pr år.

Sak 8:          Årsmøte 2015

Ole Johan legger fram forslag til budsjett 2016 i neste møte.

Kombineres også i år med eksternt ”trekkplaster”?

OBS størrelse på lokale.

 

Sak 9:          Møter videre:

Medlemsmøter:

12. mai:                                Faste stillinger for LIS

25. august:                         Årsmøte med valg

04. november:                                   Medlemsmøte

Styremøter:

03. juni                                 Styremøte med avslutning(på nye Carins cafe?)            

 

Sak 10:       Eventuelt

  1. Henvendelse fra privatpraktiserende øyeleger vedrørende ”servicetelefon” for samhandlende helsepersonell.

Informasjonsskriv videresendes til VLFs medlemmer.

  1. Henvendelse vedrørende økonomisk støtte til Nor-Pal-Sawa. Søknaden avslås.
  2. Gerd-Synne informerer litt om arbeidet med KAD samarbeid i Vestfold. Planlegges lagt til Tønsberg, Horten, Sandefjord og Larvik.