Styremøte VLF 010616

Styremøte Vestfold legeforening 01.06.2016

 

Tilstede:

Tom Ole Øren (leder), Ole Johan Bakke (Årsmøtevalgt), Trond Hugo Haukebøe (OF), Sigmund Skei (LSA), Ingunn Krohn Olsen (kurskomiteen), Gerd-Synne Eidnes (1. Landsrådsrepr AF), Mari Kopreitan Nordseth (Namf), Petter Knutsen (PSL)

Forfall:

Torstein Schrøder-Aasen (YLF), Are Austnes (Nettansvarlig), Else-Marie Ringvold (Årsmøtevalgt)

Sak 1:          Godkjenning av referat fra styremøte 07.04.2016

Godkjent.

Sak 2:          Informasjon fra Kurskomiteen

Skal arrangere akuttmedisinkurs 24-25.11. Vurderer å søke underskuddsdekning.

Kurs i volds og overgrepshåndtering er svært stort og legges ut på anbud. Kurskomiteen avventer derfor videre arbeide med dette.

Søvnkurset gikk bra.

Ny leder (Beate eller Mads?) fra september. Vurdere om valg av leder skal synkroniseres med øvrige valg i VLF.

Trygdemedisinkurs i samarbeid med VLF/NAV/Skagerak consulting? (Emnekurs må søkes 6 mnd i forkant)

 

Sak 3:           Kort oppsummering fra Landsstyremøtet 2016

Helsepolitisk debatt

Utvidelse av JA avdelingen i Legeforeningen

Over- og underforbruk

Grunnutdanningen / Videreutdanning

Foretaksmodellen

Ledelse i primærhelsetjenesten

 

Sak 4:          ALIS (Allmennleger i spesialistutdannelse)  

Gerd Synne er i kontakt med klinikkledelsen ved SiV.

Fremdeles noen utfordringer, bl.a relatert til vaktbelastningen

Hvor mange dreier dette seg om/interesse?

Kommuneoverlegene bør kunne skaffe oversikt over hvor mange som mangler sideutdanning.

Bør også bringes inn som tema i SU.

 

Sak 5:          Aktuelle saker fra SiV

Trond informerer kort.

 

Sak 6:          Økonomisk situasjon VLF

Ole Johan informerer.

Fakturaer må innleveres snarest for utbetaling rundt 01. juli.

 

Sak 7:          Medlemsmøte 13.10.16

Prioriteringer i Helsevesenet. Over- og underforbruk.

Ansvarlig Sigmund, eventuelt i samarbeid med Torstein.

Planleggingen er godt i gang.

 

Sak 8:          Status leder VLF framover

Kari Sollien stiller som lederkandidat for Akademikerne. Valg ultimo oktober og tilnærmet umiddelbar tiltredelse.

Tom Ole må da eventuelt ta over som leder for Allmennlegeforeningen og vil gå av som leder for VLF.

Vi må da velge ny leder i VLF, eventuelt at nestleder overtar. Tom Ole undersøker med valgkomiteen/juristene i legeforeningen om regler i forbindelse med dette.

Styrets medlemmer oppfordres også til å vurdere et eventuelt kandidatur til ledervervet ved neste årsmøte.

 

Sak 9:          Fastlegepoolen

Ingen saker for tiden.

 

Sak 10:       Møter videre:                        

Medlemsmøter:

13. oktober      Medlemsmøte                                                     Sigmund + 1 fra SiV

Styremøter:

24. august         Styremøte

26. oktober      Styremøte

30. november                  Styremøte                                              Varamedlemmer inviteres også til avslutning.

Styreseminar avventes

 

Sak 11:       Eventuelt

Forhandlinger vedrørende legevakt, bl.a i Horten (interkommunal vs kommunal). Gerd Synne informerer.