Styremøte VLF 070416

Styremøte Vestfold legeforening 07.04.2016

Tilstede:
Tom Ole Øren (leder), Ole Johan Bakke (Årsmøtevalgt), Trond Hugo Haukebøe (OF), Sigmund Skei (LSA), Ole Kristian Vatne (vara PSL), Mari Kopreitan Nordseth (Namf), Else-Marie Ringvold (Årsmøtevalgt), Ingunn Krohn Olsen (kurskomiteen),
Forfall:
Torstein Schrøder-Aasen (YLF), Are Austnes (Nettansvarlig), Petter Knutsen (PSL), Gerd-Synne Eidnes (1. Landsrådsrepr AF)

Sak 1: Godkjenning av referat fra styremøte 25.01.2016
Godkjent.

Sak 2: Økonomiske situasjonen/ status/ Årsmeldingen 2015
Regnskap + Balanse 2015 og budsjett 2017 legges fram av Ole Johan
Driftsresultat 2015 ble -114.214 kr mot budsjettert -112.300 kr.

Budsjett 2017 foreslås med driftsresultat -450 kr forutsatt en årsmøtevedtatt ekstrakontingent på kr 180 (redusert fra kr 250 i 2016).
Sekretær VLF avventes.

Sak 3: Status Medlemsmøte/ Årsmøte 28.04.2016
Medlemsmøtet 11.02.16 vellykket avholdt med godt oppmøte.

Are Brean, sjefredaktør i Tidsskriftet er invitert til å holde et innlegg.
Regnskap og forslag til budsjett legges ut på hjemmesidene våre i forkant.

Sak 4: ALIS (Allmennleger i spesialistutdannelse)
Gerd Synne er i kontakt med klinikkledelsen ved SiV. Skal i nytt møte 20.04.

Sak 5: Aktuelle saker fra SiV
Informasjon om nytt styre ved SiV
Nye regler for innmelding i KLP for seniorer

Sak 6: Årets Vestfoldlege
Dette må eventuelt utredes nærmere.
Forslaget legges foreløpig på is.

Sak 7: Status leder VLF framover
Leder for Akademikerne Knut Aarbakke tar ikke gjenvalg.
Kari Sollien stiller som lederkandidat for Akademikerne.
Tom Ole må da eventuelt ta over som leder for Allmennlegeforeningen og må gå av som leder av VLF.
Vi må da velge ny leder i VLF, eventuelt at nestleder overtar.

Sak 8: Info fra Kurskomiteen
Klinisk emnekurs i psykiatri flyttet til 25.-26. april. Hittil 45 påmeldte.
Vurderer kurs i Volds- og overgrepshåndtering som blir obligatorisk for vaktkompetanse i Legevakt fra 2018.
Ny leder skal velges fra september 2016.

Sak 9: Møter videre:
Medlemsmøter:
28.april Årsmøte + Medlemsmøte Tom Ole, Ole Johan
13. oktober Medlemsmøte Sigmund + 1 fra SiV
Styremøter:
01. juni Styremøte med avslutning. Vararepresentanter inviteres også. Kl 1730.
24. august Styremøte
Styreseminar avventes

Sak 10: Eventuelt
Høring vedrørende ny spesialitet: Akutt og mottaksmedisin. Else-Marie informerer og utformer forslag til høringssvar fra VLF.

Arbeids og sosialdepartementet skal evaluere Bedriftshelsetjenesten (v/SINTEF). Mari informerer.

Fastlegepoolen: Foreløpig ikke hatt noen oppgaver i år.