Styremøte VLF 250116

Styremøte Vestfold legeforening 25.01.2016

 

Tilstede:

Tom Ole Øren (leder), Ole Johan Bakke (Årsmøtevalgt), Trond Hugo Haukebøe (OF), Sigmund Skei (LSA), Petter Knutsen (PSL), Mari Kopreitan Nordseth (Namf), Gerd-Synne Eidnes (1. Landsrådsrepr AF), Else-Marie Ringvold (Årsmøtevalgt), Simran Kaur (vara-YLF), Ingunn Krohn Olsen (kurskomiteen), Arne Bredvei (vara årsmøtevalgt)

Forfall:

Torstein Schrøder-Aasen (YLF), Are Austnes (Nettansvarlig)

Sak 1:          Godkjenning av referat fra styremøte 25.11.2015

Godkjent.

Sak 2:          Økonomiske situasjonen/ status i VLF 2015

Det har vært noe uklarheter rundt formalia vedrørende virksomhets- og organisasjonsnummer. Blant annet derfor er regnskapstallene fra 2015 foreløpig ikke klare.

Merarbeid grunnet arbeidsgiveravgift gjør at honorarer/reiseregninger ikke betales ut fortløpende, men samles opp i bolker.

Vedrørende arbeidsgiveravgift for praksiskompensasjon er dette en prosess som videre vil foregå sentralt i Dnlf / Akademikerne.

Sak 3:           VLF satsningsområder 2016-2017

 1. Samarbeidskultur leger i mellom (Henger delvis sammen og kan kombineres med pkt 3)
 2. Migrasjonshelse: Helseutfordringer og hvordan bør dette organiseres? (Ole Johan, Sigmund)

Se også sak 4.

Tema for medlemsmøte.

 1. Prioriteringer i helsevesenet/overdiagnostikk/overbehandling (AF + YLF)

Tema for medlemsmøte.

 1. Vakt-/ beredskapsordninger

Legevakter, KAD og beredskap. Sikkerhet, bemanning, arbeidsforhold og avlønning for vakthavende leger.

Saken følges videre i styret. Aktuelt tema for medlemsmøte nærmere åpning av Tønsberg legevakt?

 

Sak 4:          Flyktningesituasjonen i Vestfold

UDI oppretter en rekke korttids - flyktningemottak i kommunene. Ivaretakelse av helsetjenester er ulikt organisert og enkelte kommuner har ikke etablert noe tilbud utover øyeblikkelig hjelp.

Viktig at dette kommer på plass når det nå kommer flere flyktninger som skal bosettes mer permanent i kommunene.

Sak 5:          Status medlemsmøte 11.02.16

Alt er i rute.

Påmelding er startet.

 

Sak 6:          Info fra Kurskomiteen

Klinisk emnekurs i psykiatri 14.-15. april med tema ”Søvn og behandling av søvnproblemer.”

Det søkes ikke underskuddsdekning til dette kurset. Påmelding er startet.

Nytt akuttmedisinkurs planlegges til høsten.

Sak 7:          «Årets Vestfoldlege»

Oslo legeforening har hatt denne ordningen i flere år. 2 styremedlemmer er «komite». Alle foreningens medlemmer oppfordres til å foreslå en kandidat. Det foreligger en rekke kriterier for tildelingen.

Mulighet for intern anerkjennelse og profilering av legers engasjement.

Eventuell sak til årsmøtet avgjøres på neste styremøte.

Sak 8:          ALIS

Allmennleger i spesialistutdannelse.

Gerd Synne skal i møte med klinikkledelsen ved SiV.

Hva tenker ledelsen ved sykehuset? Samhandlingsutvalget?

Saken utsettes til neste møte.

Sak 9:          Aktuelle saker fra SiV

Informasjon om endringer i ledelsen, samt arbeidstidsprosjektet.

Sak 10:       Hvilke saker bør jeg som styremedlem i VLF jobbe med / prioritere i min neste periode i min Yrkesforening?

Hvordan få brakt inn saker fra medlemmene? Bruk av Questback?

Store ulikheter mellom de ulike foreningene.

Bør/kan enkelte saker løftes opp til styret i VLF for drahjelp?

Sak 11:       Møter videre:                        

Medlemsmøter:

11. februar       Medlemsmøte                                                     Gerd Synne, Mari

28.april               Årsmøte + Medlemsmøte           Tom Ole, Ole Johan

Styremøter:

07. april              Styremøte

01. juni                Styremøte

Styreseminar avventes

 

Sak 12:       Eventuelt

Ny fastlegepool:

Gerd Synne og Tom Ole arrangerer introduksjonsmøte.

Medlemmer:

 • Gerd-Synne Eidnes
 • Gro Tove H Johansen
 • Fredrik Næss
 • Knut Øvsthus
 • Hilde Gran
 • Janne K Aase Hansen
 • Berit Lien