Styremøte VLF 301116

Referat Styremøte Vestfold legeforening 30/11-16Tilstede: Torstein Schrøder, Sigmund Schei, Beate Bratland, Mari Nordsedt, Ole Johan Bakke, Trond Hugo Haukebø, Petter Helge Knutsen, Østein Rognerud, Else Marie Ringvold, Gerd-Synne Tveito Eidnes.
Referent: Gerd-Synne Tveito Eidnes

Sak 1: Godkjenning av referat forrige styremøte. Godkjent.

Sak 2: Streiken på sykehuset som er avsluttet, men venter på tvungen lønnsnemnd. Informasjon fra YLF. YLF og OF er i samtaler med ledelsen på SiV.Fra nyttår blir akuttmottaket underlagt medisinsk klinikk. Fra høsten 2017 vil spesialiteten akuttmedisin starte og den ligger mer naturlig under medisinsk klinikk.Sykehuset i Vestfold har relativ god andel av faste stillinger for LIS leger.

Sak 3: Kurskomiteen. Det ble gjennomført kurs i akuttmedisin i forrige uke. Kurset var fulltegnet med 53 deltagere. Det planlegges ett kurs i trygdemedisin, ikke avklart når det skal avholdes.

Sak 4: Info fra leder. Det har vært ett seminar i regionsutvalget. Trond Hugo var tilstede ene dagen. Grunnet kort varsel fikk ikke nesteleder deltatt. Det refereres fra dette møtet. Temaer var KAD plasser i rus/psykiatri. DPS overført til kommunalhelsetjenesten. Hvordan fagforeningen kan inn i mer samarbeid med sykehus, kommunene med mer.

Sak 5: Det er SU møte 8/12 på SiV. Det er Siri Jensen i Larvik kommune som er sekretær til SU. Innkalling har kommet for kort tid etter at det er gjort endring i styret og vi har ikke anledning til å delta på møtet.Innspill til avtalene: innleggelser skal konfereres lege med lege, vi anbefaler innføring av dialogmeldinger mellom fastleger og leger i sykehuset samt at det må påpekes at kommunene mangler smittevernberedskap (det er ingen kommuneoverlege i vaktordning). Haukebø skal melde inn disse sakene på forhånd.

Medlemsmøter: Det er planlagt neste medlemsmøte 14. mars 2017. Ansvarlig for møtet er Torstein Schrøder og Else Marie Ringvold.Foreslått tema: arbeidstid og arbeidsmiljø. Forslag til foredragsholdere er Eivind Falkum og en fra sekretariatet i legeforeningen. Eventuelt Bitten Nordrik.Styremøter fremover: 25. Januar 2017, 3. april og 8. Mai.