Styremøte VLF 12.03.18

Styremøte avholdt på SiV.

Styremøte Vestfold legeforening 12/3-18
Tilstede: Gro Tove Hem Johnsen, Ole Kristian Vatne, Ole Johan Bakke, Mari Kopreitan
Nordseth, Sigmund Skei, Gerd-Synne T. Eidnes, Trond Hugo Haukebøe, Jørgen Sandberg
Michelsen.
Referent: Gerd-Synne Tveito Eidnes
Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte.
Sak 2.: Informasjon fra leder:
-mangler litt informasjon for å sende inn til Brønnøysundregisteret.
-lederseminar i januar, kort referat.
-det var møte i SU 15.februar. Spesielt kom det frem at fastleger ikke sender
avviksmeldinger. Dette tas opp i hver enkel kommune med fastlegene.
Sak 3.: Økonomi ved Ole Johan Bakke. Utbetalinger gjøres nå før påske og i juni.
Sak 4.: Informasjon fra kurskomiteen. Ingen ny informasjon.
Sak 5.: Informasjon fra foreningsleddene.
-LSA: det blir arrangert kurs i Tønsberg i april. Norsam.
-NAMF: intet nytt nå. Det ventes på evaluering av BHT.
-PSL: etter påske skal samarbeidsavtalene med SiV og de privatpraktiserende
spesialistene gjennomgås.
-YLF: det jobbes en del med sommerturnus/hjelpeplan. Fornøyd med vaktfritak for
gravide i siste trimetser og rullerende arbeidsplaner. Det kal forhandles lønn lokalt nå,
noe som ikke er gjort tidligere. Tidligere har det bare vært sentrale forhandlinger.
Det er vanskelig med samarbeid med OUS om stillinger fra LIS-legene som skal i gruppe
1 tjeneste. Det er venteliste på å komme inn i gruppe 1 tjeneste og det er kun dem med
faste stillinger som får stå på listen. Ofte blir det veldig korte frister på tilbudene fra OUS
om stillinger.
-OF: det arbeides med sommerturnus/hjelpeplan.
Det er ansatt ny HR-direktør på SiV, Bente Krauss.
Sak 6.: Legevakten i Tønsberg
Legevakten åpnet 5. Mars kl 16 og ØHD sengene åpner 19. Mars. Informasjon fra Gerd-
Synne Eidnes
Sak 7.: Fastlegenes tidsbruk. Info om tidsbruksundersøkelsen og tiltak som
legeforeningen går inn for.
Sak 8.: Høringer: Utviklingsplan SiV.
OF og YLF har sendt inn høringssvar.
Det er sendt inn tilsvar fra Vestfold legeforening.
Diskusjon rundt høring om alkohol i Legeforeningen. Det er uenighet i styret og vi velger
å ikke svare samlet på denne høringen.
Sak 9.: Medlemsmøter. Det første er i morgen og det er foreløpig 25 påmeldte.
Neste møte er 12. September. Årsmøte og Dae fra SSB kommer. Ole Johan står for dette
møtet.
Sak 10.: Styremøter
Neste styremøte er 14. Mai. Varaer inviteres med på dette møtet. Paparazzi. Gerd-Synne
bestiller bord.
Deretter 3. September på SiV som vanlig.
Sak 11.: Eventuelt.
Ole Johan informerer om den nye pensjonsordningen.