Styremøte VLF 14.05.18

Tilstede: Mari Kopreitan Nordseth, Gro Tove Hem Johnsen, Trond Hugo Haukebø, Ole
Johan Bakke, Gerd-Synne T Eidnes, Jørgen Sandberg Michelsen, Ellen Folkestad.


Sak 1: Godkjenning av referat forrige styremøte

Sak 2.: Info fra leder:
-det er ikke ordnet med Brønnøysundregisteret. Mangler referat fra årsmøtet i LSA.
-Forespørsel fra MedHum. Vi ønsker å gi 10.000kr og at dette gis på Landstyremøtet.
-Henvendelse fra Thon hotell ang nytt hotell der en kan ha medlemsmøter i Horten. Vi
blir enige om å foreløpig bruke Sjømilitære samfunn når vi skal være i Horten.
-Øyelegene har laget liste på direktenr. Dette skal sendes ut til alle medlemmer.

Sak 3.: Bakke informerer om økonomien i foreningen. Krav om styrehonorarer bes
sendes inn innen utgangen av mai.

Sak 4.: Informasjon fra kurskomiteen. Det planlegges et klinisk emnekurs i øye. Dette er
20.-21. September og informasjon ligger ute i kurskalenderen.

Sak 5.: Informasjon fra foreningsleddene.
AF: info om Våruka vi hadde i april, forhandlinger som pågår nå, finansieringsmodell,
legevakten.
YLF: det arbeides rundt de nye spesialistreglene og de nye kravene. Lokale
lønnsforhandlinger starter nå.
OF: Lønnsforhandlinger starter nå. Dette starter 23. mai. Info om nye lederstillinger ved
SiV. Info om byggeaktivitet på SiV.
Namf: det er høring ute nå om spesialiseringen. Spørsmål om veiledning som det ikke er
nå. Det kommer en evaluering av BHT 25. Mai.
LSA: info om høringer om MSIS, ASA-spesialiteter.

Sak 6.: Facebook. Diskusjon om hva som kan legges ut på kontoen. Det er 124 personer
som følger den i dag. Informasjon om medlemsmøter og kurs legges ut der. Det er kun
Gro Tove Hem Johnsen, Gerd-Synne Eidnes og Mats Foshaug som kan legge ut innlegg.
Enighet om at annen informasjon kan legges ut der. (vikariater, lokaler og lignende)

Sak 7.: høringer som ligger ute nå

Sak 8.: Neste medlemsmøte er årsmøte 12/9-18. Deretter satt av 7. November, ansvarlig
Jørgen og Ellen.
Neste styremøte er 3/9 og deretter 12/11.

Referent: Gerd-Synne Eidnes