Styremøte VLF 12.03.19

Styremøte 12.03.19
Sted: Sykehuset i Vestfold
Til stede: Ole Gard Knudsrød, Dorthe Huse, Ole Johan Bakke, Mari Kopreitan Nordset, Trond Hugo Haukebøe, Gerd-Synne Tveito Eidnes, Ellen Holtan Folkestad, Sigmund Schei, Bror
Håvardsrud.
1. Godkjenning av referat.
2. Informasjon fra leder. Det var SU i februar, sykehuset og kommunene. Spesielt snakker vi om LIS stillinger for ASA spesialitetene. Dette er ikke tatt opp i SU.
Forespørsel ang prosjekt fra OsloMet.
- Vi tenker at kontakten må tas igjennom NAV og de møtearenaer NAV har med fastleger.
- Håvardsrud undersøker om PKO kan bidra
3. Informasjon fra Ole Johan Bakke rundt økonomi.
4. Kurskomiteen. Kurs D i samfunnsmedisin arrangeres nå. Det er fulltegnet med venteliste. Dette arrangeres 2.-4. april. Det planlegges også et kurs til høsten.
5. Info fra foreningsleddene:
-LSA: de er med og arrangerer kurs. Letes etter ny tillitsvalgt.
-OF: Informerer om byggingen på SiV. Vernetjenesten har fokus på vold og trusler nå.
Sykehuset ser på antall tillitsvalgte på sykehuset nå. Usikkerhet hvorfor det gjøres.
-AF: info om aktuelle saker som KLP på legevakt og kommende valg i AF.
-YLF er ikke tilstede på møtet.
-Namf: mye endringer som vil skje med de nye spesialistreglene. Det er fortsatt en del usikkerhet rundt veiledning og supervisjon. Usikkert hvor mange av aktørene som vil søke om å bli utdanningsinstitusjoner.
-PSL: det arbeides med samarbeidsavtalene mellom PSL og sykehuset. De fleste avtalene er ferdige. Det sees også på muligheter fremover for at LIS leger også kan være hos avtalespesialister.
6. Høringer.
Haukebø går igjennom aktuelle høringer. Det svares på forslag til valg i sentralstyret. Ole Johan Bakke støttes i forhold til nyvalg i sentralstyret.
7. Felles styremøte med Telemark 27/5-19. Gerd-Synne Eidnes skal sjekke rundt lokaler og restaurant.
8. Årsmøte og valg 2019. Vestfold legeforening mangler vedtekter. Styret ønsker å lage forslag til vedtekter til årsmøtet. Haukebø og Folkestad vil se på dette. Håvardsrud vil se på vedtekter rundt kurskomiteen. 
Valg: vi snakker litt om tanker og ønsker hver enkelt har fremover.
9. Medlemsmøter. Aarset som ble spurt nå kunne ikke stille før til høsten.
Forslag som kommer inn:
-utenlandsarbeid. F.ex. Leger uten grenser eller Røde kors. Mari skal snakke med Leger uten grenser og Dorthe skal snakke med Norsk folkehjelp. Ellen skal høre med Røde Kors. Målet er i slutten av april/starten av mai.
-LIS –utdanningen
10. Styremøter
Neste styremøte er 27.05.19 sammen med Telemark legeforening. Senere møter blir avtalt der.
11. Samarbeid med PKO. Forslag og ønske fra styret er at leder av PKO inviteres til styremøter for å få samarbeid og informasjon. Håvardsrud viderebringer invitasjonen.