Styremøte VLF 21.01.19

Referat styremøte 21. januar 2019
Til stede: Mari, Sigmund, Trond Hugo, Ole Johan, Gro Tove, Ole Kristian, Ellen, Gerd-SynneSak 1: Godkjenning av referat. Godkjent.
Sak 2: Informasjon fra leder. Info og referat om ulike møter han var på i høst. Lokalforeningsseminar, Samhandlingsutvalget, Forum for omsorg, RUSØ, Legeforeningens lederseminar
Sak 3: Økonomi. Informasjon fra Ole Johan Bakke. Skatt Sør skal se på igjen om vi skal betale arbeidsgiveravgift for praksiskompensasjon. Ole Johan har sendt inn all informasjon til dem.
Sak 4: Fra foreningsleddene
-PSL: De har ikke hørt noe mer fra SiV om samarbeidsmøter. Ole Kristian Vatne skal ta kontakt med Jon Anders Takvam for videre oppfølging. Det skal fremforhandles en samarbeidsavtale mellom sykehusavdelingene og de privatpraktiserende spesialistene.
-AF: Gro Tove er blitt ansatt 40% NFA i Legeforeningen og kan da ikke være styremedlem i Vestfold legeforening. Dorte Huse er vara for Gro Tove. Hun vil bli innkalt på neste møte. Gro Tove er også 3. Landsråd og vara må inn på årsmøte i AF.
-Informasjon fra Gerd-Synne om pensjon på legevakt, ØHD og legebil.
-YLF: er ikke tilstede på møtet
-LSA: Ole Johan stiller til valg igjen for sentralstyret.
-OF/sykehuset: det arbeides nå med omlegging til elektronisk medisinkurve. Det er fortsatt en god del ting som er uavklart. Bl.a hvem som skal skrive kurven på de som legges inn elektivt.
-Det er for tiden veldig fullt på sykehuset med ortopediske pasienter grunnet mye glatte forhold ute. Det er økt bemanning på ortopeden og operasjonsstuene.
-Det jobbes mye med LIS-utdanningen som skal være klar i mars. Læringsmål og planene.
-Namf: arbeidet rundt nye ASA spesialiseringene.
-Kurskomiteen: Vestfold legeforening har overtatt et kurs som tidligere har vært arrangert av Norsam. Tønsberg kommune vil stå for en del av forelesningene.
Sak 5: Nytt felles styremøte med Telemark. De har kommet med forslag om datoer. Vi blir enige om 28/5-19 kl 18. Det planlegges middag etter møtet. Gerd-Synne skal høre med Stasjonen. Edit: i etterkant av møtet fremkommer det en møtekollisjon, vi vil derfor foreslå ny dato.
Styremøte videre: 12/3-19 kl 18 på Sykehuset.
Medlemsmøter:
-Årsmøte 21. august 2019. Det er valg. Yrkesforeningene starter kl 17 og årsmøtet kl 18.
-Medlemsmøte tentativ dato 7/3. Forslag er Guri Aarset om det skriftlige språket leger bruker om pasientene. Dra inn dette med pasienters eierforhold av egen journal.
Ellen tar kontakt med Guri Aarset.
Gro Tove snakker med Susanne Prøsch.
Gerd-Synne ordner hotell i Tønsberg når datoen er satt.
Styret i Vestfold legeforening skal lage en høringsuttalelse i forbindelse med kandidater til Sentralstyret.