Styremøte VLF 23. sep.-19

AGENDA: Styremøte VLF: man 23. sept.-19 kl. 1900-2130
STED: SIV: møterom 028
Tilstede: Tom Ole Øren, Ole Johan Bakke, Bror Haavardsrud, Dorthe Huuse, Lucretia Udding, Ellen Folkestad, Trond Haukebøe, Rune Matre

Velkommen til det nye VLF styret 2019-2021, presentasjon og hvordan jobbe godt sammen!  (Tom)

 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte. Årsmøte 2019 og nye vedtekter for VLF.
  1. Godkjennes
 2. Informasjon fra leder:
  1. Lokalforeningsseminar 14. og 15. nov-19
   - Tom Ole og Rune møter
  2. Samarbeidsutvalget i Vestfold
   - Tom Ole informerer fra møte 19/9
         Akutt syke eldre, «Barn og unge», «Multisyke pasienter», Samarbeidsavtaler, Multidose
 3. Økonomi/økonomirutiner (Ole Johan)
  1. Diverse informasjon om økonomirutiner
 4. Kort Status fra foreningsleddene
  1. Ole Johan: Legevakt-/legevaktbilordningen er krevende
  2. Trond: Tillitsvalgtordningen under press
 5. Informasjon fra kurskomiteen (Bror)
  1. Er nå fulltallige
  2. I planleggingsfasen for flere kurs (kurs D, psykiatri, strukturert hospitering…)
 6. Høringer (hvordan skal vi jobbe med høringer?)
  1. Utsettes til neste møte
 7. Medlemsmøter
  1. Neste om journalskriving/dokumentasjon/språk (Ellen)
   • Guri Aarseth/Susanne Prøsch/representant fra Tidsskriftet forespørres som foredragsholdere. Oktober/november?
 8. Styremøter (møtedatoer)
  1. Ca hver 2. måned
  2. Viktig at alle har vararepresentant som kan stille ved evt forfall.
  3. 19/11 kl 1800, 16/3, 11/5
  4. Tom Ole undersøker om en av disse datoene kan passe for felles møte med Telemark
 9. Styreseminar/arbeidsmøte høsten-19
  1. Må utsettes til over nyttår (30-31/1)
 10. VLF satsningsområder 2019-2021
  1. Fortsettes på neste styremøte og styreseminar
 11. Oppgaver i VLF-styret:
  1. Leder: Tom Ole Øren (årsmøtevalgt)
  2. Nestleder/referent: Trond Haukebøe
  3. Økonomiansvarlig: Ole Johan Bakke
  4. Nettansvarlig: Gro Tove Hem Johnsen oppfordres til å fortsette inntil videre
  5. Alle må sende kontaktinformasjon til Trond for oppdatering av adresseliste

 

 1. EVENTUELT