Styremøte VLF: tirsdag 19 nov.-19 kl. 1800-2030

STED: SIV: møterom 028. Tilstede: Tom Ole Øren, Ole Johan Bakke, Dorthe Huuse, Lucretia Udding, Ellen Folkestad, Trond Haukebøe, Rune Matre
  1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 23.09.19
  2. Informasjon fra leder:

a. Lokalforeningsseminar 14. og 15. nov-19 (Tom/Rune)

1. Satsingsområder Sentralstyret:

  1. Fastlegeordningen
  2. Tillitsvalgtordningen
  3. «Legelivet»

2. Evaluering av fastlegeordningen

3. Lokalforeninger vs regionsreformen

4. Nasjonal Helse- og sykehusplan

5. Sekretariatsbistand

b. Media -Tønsberg Blad

1. Ønsker mer (primær-)helserelatert stoff

c. Møte med Sykepleierforbundet i Vestfold

1. NSF har vedtatt å følge regionsreformen

d. Styremøte med Telemark legeforening

1. Foreslår 19.05 (i forkant av Landsstyremøtet)

3. Økonomi/ hvem får praksiskompensasjon (Ole Johan)

a. Tillitsvalgte utenom styret skal søke om praksiskompensasjon i forkant av møter

4. Kort Status fra foreningsleddene

a. PSL: ingen tillitsvalgt. Leder samarbeider med PSL sentralt og sender mail med oppfordring til å stille opp

5. Informasjon fra kurskomiteen (Bror)

a. Planlegger emnekurs i psykiatri i mars?

b. Bror ønsker info om nåværende hotellavtale med Oseberg, Tom Ole sender dette.

6. Høringer (hvordan skal vi jobbe med høringer?)

a. Alle følger med, Tom Ole fordeler eventuelt aktuelle høringer til styremedlemmene

7. Medlemsmøter

a. 3-4 pr år (februar + ett til før sommeren)

b. Forslag til emner: Medikamenter (Geelmuyden?), Fysisk aktivitet (Hjelle?), Pensjon (Myhr?), Kysthelse…

c. Oversikt over foredragsholdere fra egne rekker?

d. Tom Ole og Ole Johan ansvarlig for februarmøtet (tentativt 5/2)

8. Styremøter (møtedatoer)

a. 16.03

b. 11.05?

c. 19.05: fellesmøte med Telemark?

9. Styreseminar/arbeidsmøte januar-20: planlegging-agenda (alle har en sak som de ønsker å diskutere)

a. Tom Ole og Trond ser på program

1. Innlegg fra sentralt? (Mediehåndtering, tillitsvalgtsatsing, Dnlfs akser og funksjoner etc)

2. Sekretariatsbistand?

3. Legevakt?

10. VLF satsningsområder 2019-2021 (et forslag fra alle)

a. Avgjøres på styreseminaret

11. VLF nettside/status (oppdatering

a. Ny plattform rulles ut i disse dager

12. EVENTUELT

a. Forespørsel om støtte til MedHum: Dette gis på Landsstyremøtet.