Vestfold legeforening

Lokalforening

2021

Referat november

3. desember 2021

Referat fra styreseminar i VLF 11.-12. november 2021

 

Sted: Horten sjømilitære samfund

Deltakere: Tom Ole Øren, Ellen Holtan Folkestad, Ole Johan Bakke, Lucretia Udding, Rune Matre, Mats Foshaug, Andreas Aass-Engstrøm, Jedrzej Debowski.

 

Saker:

1. Presentasjon av styremedlemmene

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 27.09.21. – godkjent.

3. Hovedfokus for seminaret

· Vestfold legeforening sine satsningsområder

· Medlemsbistand

· Hvordan videreutvikle Vestfold legeforening?

4. Informasjon fra leder

· Helsefellesskap: På alle nivåer sitter det fastleger og brukerrepresentanter

i. Øverste nivået – Partnerskapsmøte – Rune sitter fra Legeforeningen og i tillegg er det representant fra PKO

ii. Midtre nivå – Strategisk samarbeidsutvalg – Tom Ole sitter som tillitsvalgt for Akademikerne. Rune sitter. Alle klinikksjefene sitter der. Fagdirektør sitter der.

iii. Faglig samarbeidsutvalg – 4 satsningsområder

1. psykisk helse og barn og unge

2. skrøpelige endre/kroniske lidelser

3. den akuttmedisinske kjeden

4. kvalitets og tjenesteutvikling

Det gamle SU (samarbeidsutvalget) etablerte avtaler mellom kommunene og sykehuset. Det skal ligge i bunnen for Helsefellesskapet. Fastlegene har ikke vært delaktige i etablering av disse avtalene og kommunene har ikke informert fastlegene konkret om dette.

Sykehuslegene er i liten grad involvert i samandlingsstrategier.

· Styremøte og medlemsmøte med Telemark legeforening 2022 – Henvendelse fra leder i Telemark

· Medlemsmøte 6.12. i Tønsberg – Foredragsholder Thomas Langø, sjefsforsker i medisinsk tenknologi ved SINTEF. Tittel på foredraget: Roboter med kunstig intelligens – tar de over for legene? Quality Hotell Tønsberg. Julebuffet. Pris knapt 500 per stykk for buffet, en sum for forelesningssal og for kaffe/te. Mats og Ellen planlegger møtet.

· PSL tillitsvalgt – Tom Ole har vært i kontakt med leder i PSL nasjonalt og flere PSL-medlemmer lokalt. Foreløpig er det ingen PSL-tillitsvalgt i Vestfold og ingen representant inn i styret i VLF.

· Mediehåndtering – Henvendelser kommer normalt til leder. Andre i styret kan det også være aktuelt at uttaler seg. Uttal deg enkelt. Forbered deg. Vær klar på hvilken rolle du har, hvem uttaler du deg som.

5. VLF sine satsningsområder i 2021-2023

DNLF sentralt har vedtatt 3 hovedpunkter

· Sykehus med rom for god pasientbehandling og godt arbeidsmiljø

· En fastlegeordning som sikrer gode og likeverdige tjenester for hele befolkningen

· Læring og kompetanse gjennom hele legelivet

VLFs satsningsområder:

· Gode legetjenester i kommunene

o En framtidsrettet fastlegeordning og legevakt som er god for pasienten og legen

o Robust kommuneoverlegeordning med gode arbeidsforhold

o Faglig gode og tilgjengelige legetjenester på sykehjem

· Styrke samhandling i Vestfold

o – mellom leger i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten

o Videreutvikle Helsefellesskapet

· Det skal være godt å være lege på sykehus

o Verne om sykehuslegenes arbeidsvilkår

o Sikre tillitsvalgtapparatet på alle nivå

6. Nyansatt generalsekretær i legeforeningen, Siri Skumlien, informerer om Legeforeningens satsningsområder og drift av foreningen.

7. Planlegge styremøter

· 6. desember, i forkant av medlemsmøte. Quality hotell Tønsberg kl 1630-18.

· 31. januar kl 18-, på SiV

· 30. mars kl 18-21, på SiV

· Behov for møte sammen med Telemark legeforening om årsmøtepapirer, datoforslag ikke satt.

· 13. juni kl 18-21 – sommeravslutning.

8. Planlegge medlemsmøte

· Sammen med Telemark i Larvik om fastlegeordningen – tentativt 9.2.22. Ansvarlig: Rune + representant fra Telemark

· Et tema om sykehusbygg og/eller arbeidsforhold. Tentativt 6.4.22. Ansvarlig: Andreas og Jedrzej. I Tønsberg et sted.

9. VLF sin nettside/sosiale medier/Facebook – ansvar og honorering

Rune ønsker å avslutte som nettredaktør. Det er invitert til nettredaktøropplæring 6.12. kl 10 digitalt eller fysisk i Oslo. Jedrzej melder seg som nettredaktør og overtar fra 1.1.22. Han vil melde seg på nettredaktøropplæringa. Styret beslutter at honoraret som nettansvarlig deles i to til nettansvarlig Jedrzej og Facebook-ansvarlig Berit Marie Lien fra 1.1.22.

10. Økonomi/økonomirutiner

Økonomiansvarlig, Ole Johan, ber om at fakturaer kommer i god tid før årsskiftet. Det er viktig at fakturaene er klart merka hvis avsender er i AS. Tillitsvalgte for allmennlegene i hver kommune og FTV’ene på sykehuset skal fakturere 10.000,- per år i tråd med tidligere årsmøtesak. De med funksjon i styret som skal få honorar, må også fakturere dette. Oversikt over honorarene står på nettsida.

11. Kreativt hjørne – hvordan videreutvikle VLF?

· Sosialt treffpunkt ala «fredagspils»? Det eksisterer allerede treffpunktet «torsdagspils» kl 20 hver torsdag på Stasjonen i Tønsberg. Det møtes flest yngre sykehusleger, men også noen overleger og allmennleger. Vi informerer gjerne om dette via VLFs facebookside.

· Sosialt arrangement rundt sommeren – evnt med Kysten? Vi kommer tilbake til dette.

12. Kort Status fra foreningsleddene – saken ble ikke gjennomgått. Tida ble prioritert til de øvrige sakene.

13. Eventuelt

· Samling for medlemmer av LSA i Vestfold – Mats har kartlagt interessen for en slik samling og fått positiv respons fra 20 medlemmer. Mats anslår cirka 20.000,- som planlagt kostnad til et slikt arrangement. Styret mener dette er en kjerneoppgave for foreningen og støtter at arrangementet gjennomføres.

· Adresselista for VLF er oppdatert.

· Styret er meldt inn til DNLF og alle i styret skal nå ha tilgang til medlemsliste via nettsida.

· Melding om endring av styret er sendt til Brønnøysundregistrene.

 

Deltakerne hadde en hyggelig middag med godt vertskap fra Horten Sjømilitære samfund. Seminaret ble avslutta med lunsj og omvisning på museumsfartøyet Fregatten Narvik.

 

Referent: Ellen HF, 16.11.21