Referat Mars

Referat styremøte Vestfold Legeforening (VLF) 30.03.22 kl. 18.30

Møtested: Sykehuset i Vestfold

Til stede: Lucretia Uddin, Ole Johan Bakke, Ellen Holtan Folkestad, Elin Jacobsen (vara for Mats Foshaug), Tom Ole Øren, Andreas Aass-Engstrøm (ref.)

Forfall: Rune Burkeland-Matre, Jedrzej Debowski, Mats Foshaug

 1. Godkjenning av styrereferat 31.01.22 og dagens innkallelse
  •  Godkjennes
 2. Informasjon fra leder
  • Tom informerer fra digitalt møte for lokalforeningsledere. Temaet for samlingen var økonomistyring, regnskap og rapportering.
  • Tilbud om Office365. Kostnad kr. 1000/ hode/ år. Én gratislisens. Flere av styremedlemmene har lisens via andre linjer/fora. Konlusjon: ønsker én gratislisens.
  • Helsefellesskapet. Tom informerer.
  • Mediesaker VLF siden sist. Tom Ole har gjort et intervju vedr fastlegemangel i Tønsberg og Nøtterøy. Flere saker på trappende. Andreas informerer kort om sakene rundt akuttsenteret og kreftsenteret, og mediestrategi rundt disse sakene. God hjelp fra Legeforeningens kommunikasjonsavdeling.
 3. Neste medlemsmøte
  • ·         Rune har vært i kontakt med leder i Telemark legeforening, da det var ønske om fellesmøte. Vanskelig å få departementet å innlede rundt fastlegesituasjonen, så foreløpig står vi uten tema. Andreas og Ellen forespørres om det mulig å få til et tema mer rettet mot sykehus. Ellen og Andreas skal sammen med Jedrzej prøve å få på plass en innleder og sted for medlemsmøte før sommeren, men det er kort frist og må muligens forskyves.
 4. Akuttmottaket/skadestuen på SiV – status
  • Ellen og Andreas orienterer om status rundt tilsynssak rundt pasientsikkerheten i Akuttsenteret, og bekymringsmelding til statsforvalter rundt situasjonen i Kreftsenteret.
 5. Ellen og Andreas orienterer om status rundt tilsynssak rundt pasientsikkerheten i Akuttsenteret, og bekymringsmelding til statsforvalter rundt situasjonen i Kreftsenteret.
  • Flere i styret skal på konferanse i morgen, Andreas og Ellen har forfall pga nasjonalt kurs i legeforeningen. Nasjonale helse- og sykehusplan er stort sett en videreføring fra tidligere plan. Når det gjelder utviklingsplan for SiV diskuteres hvorvidt vi skal gi høringssvar fra Vestfold Legeforening og Legeforeningen ved SiV, eller om det holder fra en av disse. Ellen og Andreas kommer uansett til å sende et høringsinnspill.
  • Konklusjon: Ellen og Andreas utarbeider et utkast til høring, hvor styret supplerer. Mål om at Vestfold Legeforening samlet kommer med høringsinnspill.
 6. Økonomisk støtte til Ukraina fra lokalforeningen
  • Hovedforeningen har bevilget 100.000 kr til MSF (Leger uten grenser). Det har kommet en forespørsel fra en sykehuslege til foretakstillitsvalgte, hvor han ønsket et initiativ fra legeforeningen ved SiV hvor vi skulle oppfordre at leger gir en timeslønn i bistand. Det er bred enighet om at også Vestfold Legeforening bør støtte, diskuterer litt hvilken måte vi skal gjøre dette på.
  • Konklusjon: Lokalforeningen gir 20.000 kr via MSF. Styret vil også informere medlemmene og oppfordre til å gi et valgfritt beløp for de som ønsker det.
 7. Status fra foreningsleddene og kurskomiteen
  • Anses delvis dekket tidligere i møtet.
  • Ihht Smittevernloven, Folkehelseloven og Lov og psykisk helsevern, er det knyttet en del forventninger om tilgjengeligheten til kommuneoverlege utenfor normal arbeidstid. Ikke kommunen, men kommunelegen personlig er pliktet tilgjengelig. Skal diskuteres i flere fora, og er også en del av forhandlingene. Positive signaler at vi skal få en beredskapsordning på plass i Vestfold fylke.
 8. Brev fra OF/YLF vedr. økonomisk støtte til tillitsvalgte på sykehusene
  • Tom Ole informerer om brev fra OF/YLF sentralt adressert til alle lokalforeningene. Dette var også en eventueltsak på lokalforeningsseminar. Omhandler støtte og bidrag til tillitsvalgtarbeid. Er et budsjett i lokalforeningen for tillitsvalgtarbeid en mulighet, men ikke for sykehusleger spesielt. Reaksjoner på ordlyden i brevet fra Of og Ylf. Sannsynligvis ment som en invitasjon til dialog, men juridisk utformet. Bakgrunn er at lokalforeningene fungerer ulikt. Oppfattes ikke som et problem i Vestfold Legeforening. Diskuterer litt om identitet, og forskjell mellom yrkes- og lokalforeningsakse.
  • Konklusjon: Tom svarer tilbake at de støtter at lokalforeningene bidrar til tillitsvalgtarbeid, men setter ikke av eget budsjett for sykehusleger.
 9. Felles styremøte med Telemark legeforening 24 mai
  • Kostbart å avholde dette på Farris bad, vurderes ikke hensiktsmessig bruk av penger. Erstattes med Sjøslag restaurant. kl. 18, hvor vi tema bl.a blir forberedelse årsmøte.
 10. Status videre medlemsmøter/styremøter 
  • Styremøte tirsdag 14.juni fra kl 18, middag i etterkant.
 11. Eventuelt
  1. Ole Johan fikk mange fakturaer sent på året, og ble sittende i romjula å betale ut/ registrere i A-melding før 1.januar. Dette er for sent.  Bes om at alle fakturaer sendes Ole Johan senest innen utgangen av november. Rune må minne sine tillitsvalgte i kommunene på dette.
  2. Ole Johan informerer om at Den europeiske legeforening (CPME) har sendt Helsedirektoratet sin støtteerklæring i kveld, i anledning blåreseptsaken. Styret er entusiastiske.

Møtet avsluttes kl. 21.30.

Referent Andreas Aass-Engstrøm