Referat Oktober

Referat fra styremøte i VLF mandag 12. oktober 2022 kl 1800-2120

 

Sted: Sykehuset i Vestfold

Deltakere: Tom Ole Øren, Ellen Holtan Folkestad, Ole Bakke, Lucretia Udding, Andreas Aass-Engstrøm og Mats Foshaug. Forfall: Rune Burkeland-Matre og Jedrzej Debowski.

 

Saker:

 1. Referat styremøte 16. august.
  • Godkjent.
 2. Status leder
  • SSU: Litt endring, men fortsatt potensiale for mer/bedre diskusjoner. Det er fast gjennomgang av status om fastlegeordningen.
  • RUSØ-møte
   • Pasienter som utskrives fra sykehus og ikke har fastlege; HSØ-direktør sier disse får settes opp til kontroll på sykehuset hvis de trenger oppfølging hos fastlegen.
   • LIS1-leger som har tjeneste fra ventetid – kan denne godkjennes som LIS1-tjenestetid?
   • LIS1-leger som har godkjent tjeneste fra annet sykehus bindes likevel til 18 måneder tjeneste ved resttjeneste på SiV.
  • TV-aksjonen 23. oktober: Tom Ole har vært på et innledende koordinerende møte om aksjonen. Tom Ole har, sammen med sykepleierforbundet, stilt opp til et intervju med Tønsbergs blad. Ordføreren har hatt stand på sykehuset for å verve bøssebærere. Vi vil lage en sak til Facebook om å bli bøssebærer. Alle styremedlemmene frasier oss møtehonorar fra dagens styremøte og gir det til aksjonen. Lucretia skriver en felles e-post til alle medlemmer og oppfordrer til å bli bøssebærer. Andreas og Ellen vil oppfordre til å bli bøssebærer på felles møte med legene på SiV.
 3. Status fra alle yrkesforeningene og diskusjon Statsbudsjettet 2023
  • LSA: Mindre kontakt med medlemmene nå som pandemien er rolig. Snart lønnsforhandlinger. Det kan bli tøffe utfordringer igjen i vinter. Planlegger ny samling for medlemmene – til selvkost. Kommuneoverlegene som ikke lenger er i beredskap bør kanskje tas ut av kommuneoverlegeregisteret? Antall årsverkene for kommuneoverlegene i Vestfold har økt noe gjennom/etter pandemien. Hvor mye av dette som er midlertidige stillinger er vi ikke kjent med.
  • YLF:
   • Lis1-kveld 17 av 18 nye LIS1’ere i nytt kull og 3 fra forrige kull møtte til pizza-kveld med YLF.
   • Tett samarbeid mellom YLF og Of.
   • Allmøte med alle LIS på sykehuset og middag for de tillitsvalgte i etterkant er planlagt til 29.11. Leder av Ylf møter.
   • Roligere i akuttmottaket. Andreas og Ellen har hatt møte med presidenten etter at tilsynsrapport fra statsforvalteren kom.
   • Jobber med mer LIS2/3-kompetanse i mottak, ikke bare LIS1-leger i front.
   • Mengden og fordelinga av tillitsvalgt vil nok komme igjen.
  • Of:
   • Onk/hem-fellesvakt – legene har ikke ønska dette og legeforeningen ønsker dette oppheva.
   • Lønnsforhandlinger
   • Likestillingsplan skal etableres.
   • Underskudd i foretaket. Økende ventelister og passert planlagt tid.
   • Statsbudsjettet: Sykehusene får ikke kompensert for økt prisstigning, noe som tilsier et innsparingskrav, slik det ser ut for SiV nå, tilsvarende cirka 2%.
  • Namf: Lønnsforhandlinger. Nå har Akademikerne felles lønnsmasse med UNIO.
  • Af: Statsbudsjettet for fastlegeordningen: Det er gitt en del midler, over halvparten som økt basistilskudd fra 1.5.23 og resten til ALIS-ordningen. Utredning av en differensiering av basistilskuddet er foreslått. Forslaget tilsvarer en økning av basistilskuddet på cirka 12%.
 4. Årets TV-aksjon «Leger uten grenser»
 5. Status medlemsmøte med Telemark om fastlegekrisen 8. nov. -22 Larvik/Grand hotell
  Statssekretær Bjørkholt kommer. Leder i KS, Gunn Marit Helgesen kommer. Kommeuneoverelege Sekse i Midt-Telemark kommer. Presidenten og Af-leder kommer ikke. Tenkt to-delt møte. Først en innledning fra debattantene og en debatt etterpå. Debattanter: Fastlege Rokksund, Skei fra Statsforvalteren. Hvem skal være debattleder: Tom Ole? Leie inn ekstern debattleder?
 6. Planlegging videre styremøter vinter/vår -23
  • 30.11. kl 18 på SiV
  • Møter etter nyttår planlegges neste gang.
 7. Planlegging medlemsmøter vinter/vår -23
  Mulige teamer: Pensjon, legevakt, samhandling («De jævla fastlegene møter de arrogante sykehuslegene), kommuneoverelegene.
 8. Status kurskomiteen – hematologikurs for allmennleger i Larvik/Farris 28.-29. nov -22
  Klinisk emnekurs i hematologi for allmennleger. Magnus Moksnes og Martin Paulson skal holde hver sin kursdag. Maks 18 deltakere. Søknadsfrist 20. oktober: Så langt 15-16 påmeldte.
 9. Status hjemmesiden VLF
  Jedrzej jobber med nettsida.
 10. Eventuelt
  • Organisering av ansettelse av LIS1. Evaluering av ansettelsesprosessen for LIS1: Intervjuer uten tillitsvalgt. Kontakta uforberedt. Her på SiV gjør HR en første sortering. Videre er det et ansettelsesutvalg bestående av to kommuneoverleger og to administrative sykehusleger som telefonintervjuer et visst antall hver. Så diskuteres det fram i plenum i utvalget hvem som ansettes.

Referent: Ellen HF, 12.10.22