Referat August (2)

Referat fra styremøte i VLF onsdag 21. august 2023 kl 1800-2045

Sted: Sykehuset i Vestfold

Deltakere: Tom Ole Øren, Ellen Holtan Folkestad (deltok via telefon), Janne Kristin Aase Hansen, Lucretia Udding, Mats Foshaug, Ole Johan Bakke, Jedrzej Debowski og Andreas Aass-Engstrøm (deltok fra kl 1940).

Saker:

1.Referat styremøte 23. mai 2023.

Godkjent.

2. Status leder

Andreas i Aftenposten. Kommunevalgkamp. Bør vi løfte fram rekrutteringsutfordringer for fastleger? Leder vurderer å skrive en kronikk, eventuelt et avisintervju.  Et tema som kan være aktuelt å komme inn på er ventelistasituasjonen for ny fastlege i kommunene. Mats informerer om status venteliste for ny fastlege.

  •  Alle seks kommunene i Vestfold totalt: Over 1000 personer står på venteliste.
  • Tønsberg: Ingen ledige listeplasser. 1 liste uten lege.
  • Sandefjord: 87 ledige listeplasser. 5 lister uten lege.
  • Larvik: Ingen ledige listeplasser. 4 lister uten lege.
  • Horten: 263 ledige plasser, alle hos én lege. 2 lister uten lege.
  • Holmestrand: 244 ledige plasser. Ingen lister uten lege.
  • Færder: Ingen ledige plasser. 1 liste uten lege.

3. Status/planlegging Årsmøte 2023, Oseberg 24. aug kl 1800 (Mats/Tom)

4. Status/planlegging årsmøte 2023

43 påmeldte til nå. Ellen ordstyrer. Mats refererer. Jedrzej styrer det tekniske på årsmøtet.

Maks 30 minutter på SOP-saken. Saken skal opp i sentralstyremøte 25.08. som en drøftingssak.

Valg: Leder prøver å få hele valgkomiteen på banen. Kurskomiteen er utfordrende. Kollegial støttegruppe ønsker å gjøre en prosess og valgkom foreslår at årsmøtet overlater til styret å vedta deres innstilling. Valgkom skal innstilles fra styret. Ole Johan er villig til å fortsette som økonomiansvarlig til nye økonomiansvarlig er bestemt og har fått nødvendig opplæring. Honoraret går til Ole Johan inntil ny økonomiansvarlig er faktisk på plass. Tom Ole ber PSL om å sende e-post til sine medlemmer for å verve PSL-representant til VLF.

Regnskap 2022: Minus 95 tusen totalt, hvorav 27 tusen i drift. Negativ utvikling på kapitalinntekter. Betydelig overforbruk på gaver. Etter diskusjoner i styret har vi aktivt valg å gi støtte både til TV-aksjonen med Leger uten grenser som mottaker og vi har gitt til støtte for Ukraina via Leger uten grenser. Som vanlig har vi også titt til medisinstudentenes humanitæraksjon MedHum.

Balanse: Egenkapital på vel 1,6 mill.

Budsjett: G-reguleringen har vært på 8%. Ole Johan foreslår årsmøtevedtatt tilleggskontingent på 400 per fullt betalende medlem. Sist var det 200 eller 250 i årsmøtevedtatt kontingent.

Årsmøtet starter kl 18. Styret møter kl 1730.

5. Hvem ønsker å fortsette i styret/status?

Tom Ole er villig til å sitte en periode til som leder. Ole Johan og Mats er de eneste det ligger an til at skulle ut av styret.

6. Neste styremøte? Styreseminar?

Neste styremøte: 4.9. kl 1830 på SiV. Styreseminar bestemmes på neste styremøte.

7. Signering av regnskap/budsjett/diverse

Alle tilstedeværende signerer. Ellen må signere i etterkant. Ole Johan leverer papirene til revisor.

8. Eventuelt:

  • Høring: Ole Johan tar opp om vi skal skrive uttalelse til ekspertutvalget om fastlegeordningen. Frist 23.8. Janne og Ole Johan ser hva de får til innen fristen.
  • Jedrzej informerer om status for #Legermåleve-kampanjen. Alle ylf-TV har møte på SiV i morgen. Flere ledere har tatt kontakt.
  • Støtte til møte med alle nye LIS1 to ganger i året. - Styret støtter dette som en løpende ordning. FTV YLF står for arrangementet. Andre yrkesorganisasjoner kan også få støtte til medlemsmøte etter søknad til styret.