Referat August

Referat fra styremøte i VLF onsdag 9. august 2023 kl 1900-2015

Sted: Digitalt via Teams

Deltakere: Tom Ole Øren, Ellen Holtan Folkestad, Janne Kristin Aase Hansen, Ole Johan Bakke, Mats Foshaug og Andreas Aass-Engstrøm. Forfall: Lucretia Udding og Jedrzej Debowski.

Saker:

1.Innkommet sak fra Odd Eilerås. Saken er kommet inn innen fristen for innsendte saker. Saken skal tas opp på årsmøtet. Styret diskuterer hvordan saken skal legges fram. Styret ønsker ikke å komme med noen egen innstilling i saken, vil avvente sentralstyrets behandling. Styret ønsker at saken vurderes av årsmøtet. For at årsmøtets deltakere skal ha mulighet til å sette seg inn saken, sendes det ut info på forhånd. Forslagsstiller gis anledning til å redigere den informasjonen han ønsker skal sendes ut. Vi tar sikte på å sende ut påminnelse om årsmøte og ytterligere info om foredraget sammen med info om innkommet sak seinest 13.08. Styret legger opp til at forslagsstiller får innlede til saken (maks 10 minutter), eventuelt utdyper styrets leder før det åpnes for fritt ordskifte, men med taletid på 2 minutter. Hele saken bør ikke gi gå ut over 30 minutters saksbehandlingstid. Styreleder gir etter styremøtet tilbakemelding til forslagsstiller om at han bes lage klart dokument for utsending innen noen få dager.

 

Videre planlagte styremøter:

  • 21. august kl 18 på SiV.
  • Årsmøte 24.8. kl 18 på hotell Oseberg.

Referent: Ellen HF, 13.08.23