Referat September

Referat fra styremøte i VLF mandag 4. september 2023 kl 1830-2130

Sted: Sykehuset i Vestfold

Deltakere: Tom Ole Øren, Ellen Holtan Folkestad, Janne Kristin Aase Hansen, Lucretia Udding, Jedrzej Debowski, Martin Handeland, Elin Jakobsen (vara for LSA) og Andreas Aass-Engstrøm. Forfall: Niels Kirkhus.

Saker:

1. Presentasjon.

2. Godkjenning av referat/SOP saken og oppsummering fra Årsmøte 2023.

Årsmøtereferatet med en liten justering godkjennes og sendes til protokollunderskriverne. Sekretær sender ut.

Vedtaket i SOP-saken fra årsmøtet bør sendes over til DNLF v/generalsekretær og med kopi til president. Leder sender over.

Cirka 50 deltakere, godt oppmøte til årsmøte å være. Fint innlegg fra de ukrainske damene.

Hotellet var litt treige med å komme med maten.
Referat styremøte 9. og 21. august 2023.

3. Referat fra møtet 9. august godkjennes. Referat fra møtet 21. august godkjennes via e-post etter møtet.

4. Informasjon fra leder

  • Felles styreseminar med Akershus legeforening? – Vi diskuterer og tenker vi gjerne vil være sammen med dem en fredag. Tom Ole gir tilbakemelding og vi må se an om datoen de legger opp til passer for oss. Vi har behov for å ha et eget styreseminar før dette.
  • Strategisk samarbeidsutvalg i Vestfold – Tom Ole er åpen for at noen andre i styret deltar på vegne av Akademikerne, eventuelt noen av de sykehustillitsvalgte.

5. Fordeling av oppgaver innad i styret.

Nestleder/sekretær – Ellen

Nettsideansvarlig – Jedrzej

Facebookside-ansvarlig – Berit Marie Lien

Økonomiansvarlig - Martin

6. Medlemsmøter

  • Antall, dato og innhold – vi bør ha mål om et medlemsmøte i høst, november/evnt tidlig i desember. Haugar er et aktuelt sted. Er #Legermåleve et tema som vi kan lage et medlemsmøte om? Evnt Villa Sana. Alle bør tenke på temaer til medlemsmøte før styreseminaret.
  • Ansvar

7. Styremøter (møtedatoer) – planlegginga av videre styremøter utsettes til styreseminaret.

8. Styreseminar/arbeidsmøte høsten -23? Vi planlegger torsdag 28.9. kl 18 til fredag 29.9. på ettermiddagen på Tom Oles hytte på Tjøme. Adresse: Dalstoppen 7, Tjøme.

9. Status kurskomiteen (planlagt Geriatri-kurs Larvik/Farris 27.-28. nov -23)

Planlagt geriatrikurs på Farris Bad. Det er veldig pågang. Det er utfordringer med e-post til kurskomiteen, men det følges opp tettere nå. Per nå er det 44 påmeldte. Det er totalt plass til 70 deltakere. Forrige leder av kurskom, Bror, vil delta på et overlappingsmøte med nyvalgt kurskom. Sykehuset har frigitt ansatte til kursholdere i egen arbeidstid. Kurskom mangler en fra sykehuset. Jedrzej spør Håvar Marsteen om han kan være interessert som sykehuslege. Tom Ole tar ansvar for å samle kurskom og avtroppende leder Bror. Tom Ole forhører seg med DNLF sentralt om muligheten for å holde grunnkurs.

10. VLF satsningsområder 2023-2025 – saken utsettes til styreseminaret.

11. VLF nettside/Facebook side – Jedrzej fortsetter som nettsideansvarlig og Berit som Facebookansvarlig.

12. Eventuelt: Jedrzej snakker om møte med klinikkledelsen i kirurgisk klinikk om legers arbeidsvilkår. Det jobbes med utdanning og med skolering av ledere i formelt avtaleverk/lovverk.

Videre planlagte styremøter:

  • Styreseminar 28.9. kl 18 til 29.9. godt ut på ettermiddagen (kl 16-18).

Referent: Ellen HF, 04.09.23