2022

Referat fra årsmøte i Eldre legers forening lørdag 11. juni 2022 kl. 09:00 – 09:30. Sted: Røros Hotell Tilstede: 61 medlemmer. Styreleder ønsket velkommen.

Sak 1: Godkjenning av Innkalling og saksliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder/ordstyrer

Styreleder Rolf Kirschner ble valgt som møteleder.

Sak 3. Behandle styrets årsberetning

I tilknytning til årsberetningens kapittel om IT og digitale systemer fremmet Fin Resch flg. forslag : "Medlemmer uten registrert e-postadresse tilsendes invitasjoner til vår- og høstmøter per brevpost"

Forslaget ble vedtatt. Styret føyde til at dette også skal gjelde Elfs annonsering av kveldsmøter i Legenes hus. Ellers ingen øvrige kommentarer til årsberetningen.

Sak 4: Behandle og godkjenne (revidert) regnskap for 2021

Regnskapet ble godkjent.

Sak 5: Vedta budsjett og medlemskontingent for 2022

I budsjettet for 2022 blir det en tilleggsutgift ved at "MedHum" får kr 15000 fra Eldre legers forening. (Medisinstudentens humanitæraksjon).

Budsjett og medlemskontingent for 2022 ble godkjent.

Referent: 11/06/2022: Ingrid Slørdahl Conradi