Referat fra årsmøte i Eldre legers forening lørdag 3. juni 2023 kl. 08:45 - 09:30

Sted: Thon Hotel Ålesund. Tilstede : 67 medlemmer. Styreleder ønsket velkommen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder/ordstyrer

Styreleder Rolf Kirschner ble valgt som møteleder/ordstyrer.

Sak 3: Minnestund

Listen over døde medlemmer siste 2 år ble lest opp fulgt av 1 minutts stillhet.

Sak 4: Behandle styrets årsberetning

Leder gjennomgikk årsberetningen som var distribuert før møtet og forutsatt lest. Det var ikke innkommet spørsmål eller forslag før møtet. Han orienterte spesielt om foreningens økonomi i det høye kostnadsleiet etter pandemien og utgifter mht. nye aktiviteter, slik at det var søkt om tilleggsbevilgning for 2023 fra SOP. Denne ble innvilget.

Han orienterte også om behov for retroaktiv økning av medlemskontingenten fra 01.01.2023 til kr 500 av samme grunn, og at det var behov for ytterligere økning av kontingenten fra 01.01.2024 til kr 600. Han orienterte også om behov for økt møteavgift ved høstmøte og vårmøte pga. økte hotell - og kostutgifter. Ellers ingen kommentarer til årsberetningen.

Sak 5: Behandle og godkjenne revidert regnskap for 2022

Revidert regnskap for 2022 ble godkjent.

Sak 6: Vedta budsjett og medlemskontingent for 2023 Budsjett for 2023 vedtatt.
- Kontingentøkning fra kr 500 til kr 600 vedtatt fra 01.01.2024.
- Vårmøteavgift: økning fra kr 350 til kr 500 vedtatt.
- Høstmøteavgift: økning fra kr 350 til kr 500 vedtatt.

Sak 7:

Valg Valg av leder og nestleder:

- Rolf Kirschner ble valgt til leder
- Ingrid Slørdahl Conradi ble valgt til nestleder.

Valg av leder for kurskomiteen: Berit Grøholt ble valgt til leder av kurskomiteen.
- Valg av 3 styremedlemmer: Ellen Holter, Jan Anker-Nilssen og Borghild Roald ble valgt.
- Valg av 2 varamedlemmer til styret: Henriette Kahn og Lars Kolsrud ble valgt.

Valg av leder og 2 medlemmer til valgkomiteen:

- Ragnhild Halvorsen ble valgt til leder og Tone Sparr og Magne Aandahl som medlemmer.

Valg av 2 landsstyrerepresentanter og 2 varamedlemmer:
- Rolf Kirschner og Ingrid Slørdahl Conradi ble valgt til landsstyrerepresentanter.
- Ellen Holter og Jan Anker-Nilssen ble valgt som varamedlemmer.

Sak 8: Aktuelle saker for styret/Satsningsområder for Elf Leder orienterte om at ELF hadde sendt en orientering fra Storebrand om Gruppelivsforsikring etter spørsmål fra medlemmer. At styret var meget aktive mht. oppfølging av Legeforeningens generelle politikk, spesielt høringer.

Han refererte til «Digitaliseringssaken/ny forskrivningsrett», som en hovedoppgave det siste året, og at ELF hadde satt saken opp på Dnlfs landsstyremøte 6.-8.juni 2023.

Det ble orientert om at Vårmøtet i Elf 5.-7.juni 2024 blir på Torbjørnrud på Hadeland, og at transportmuligheter vil bli satt opp.

Endelig informerte han om at det blir nytt medlemsmøte i Legenes hus 26.09.2023.
Referent 03.06.2023 : Ingrid Slørdahl Conradi/Rolf Kirschner.