Referat fra årsmøte og kurs 23. – 25.05 2014

Eldre legers forenings årsmøte og kurs ble avholdt på Clarion Hotel Ernst i perioden 23. - 25. mai 2014.

Årsmøtet ble åpnet fredag 24. mai kl 09 ved at lederen, Rolf Schøyen, ønsket velkommen. Deltakerantall var fredag 105, lørdag 120 og søndag 97.  

Avdøde kolleger i perioden 1. november 2013 til 1.mai 2014 ble minnet med ett minutts stillhet.  

En takk også i år til Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger som gir Eldre legers forening økonomisk støtte til å gjennomføre foreningens møter på rimeligste måte for deltakerne. 

Innkalling
Innkallingen ble godkjent.  

Valg av møteleder
Rolf Schøyen ble enstemmig valg som møteleder.  

Behandle styrets årsberetning for perioden november 2013 til og med april 2014.

Årsberetningen var delt ut. Rolf Schøyen gikk igjennom de viktigste punktene i årsberetningen. Kolbjørn Forfang orienterte kort om medlemsvervingen som ble sendt ut til over 3.000 potensielle medlemmer. Siden 1. januar 2014 er det kommet 88 nye medlemmer til foreningen. Ingrid Spurkland orienterte kort om foreningens hjemmeside.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent. (Vedlegges referatet).  

Behandle og godkjenne revidert regnskap for 2013
Regnskapet for 2013 ble enstemmig godkjent uten kommentarer. Styret ble gitt ansvarsfrihet.  

Vedta budsjett og medlemskontingent for 2015
Budsjettet for 2015 ble lagt frem og styret foreslo å beholde kontingenten på kr 250.- pr. år. Budsjettet og forslaget ble enstemmig godkjent av årsmøtet.  

Meldte saker
Ingen saker ble meldt inn til styret og dette punktet falt dermed bort. 
Møtet fortsatte med både sosialt samvær og interessante faglige foredrag.

Et resymé av foredraget til statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg kan leses på Elfs hjemmeside. 

Utflukten til Kanonmuseet ble gjennomført i praktfullt sommervær.  

Under festmiddagen underholdt Frode Gallefoss. Fin Resch var toastmaster, Nils Carl Lønberg holdt damenes tale og Tone Broch Evang Sparr takket for maten.  

Foredragene nevnes her:  

Randi Eikeland, overlege og leder av Nasjonalt kompetansesenter for behandling og diagnostisering av flåttsykdommer: Flåttbårne sykdommer

Professor, Per Morten Sandset, Universitetet i Oslo: Nye trombin-hemmere i behandling av flimmer hos eldre pasienter

Professor, Esben Esther Pirelli Benestad, Universitetet i Agder: Kjønnsidentitet

Statssekretær, Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet: Leger og aldersgrenser

Forskningssjef/professor, Frode Gallefoss, Sørlandet Sykehus HF: Om kols og behandlingen av pasienter med sykdommen

Professor, Knut Kvernebo, Universitetet i Oslo: Sirkulasjonssvikt - hva er det?

Politiker, Stein Ørnhøi, Sosialistisk Venstreparti: Mirakelåret 1814 – utopi og realpolitikk

Forskningsleder, Dagfinn Ulland, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet Sykehus HF: Barnepsykiatrisk forskning i Kristiansand. Klinikk og forskning -gjensidig nytte?

Professor emeritus, pensjonert avd.leder i reumatologi, Øystein Førre: Reumatisk sykdom. Fra bademedisin til immunologisk basert behandling.  

Møtet ble avsluttet søndag 25. mai k. 1215.