Referat fra årsmøtet 3.11 2013

Møtet ble avholdt på Soria Moria Konferansesenter.

Deltagere: ca. 190 inklusive medlemmers ledsagere.

Fra den danske søsterforening «Foreningen av Pensionerede Læger» var invitert foreningens leder Ernst Goldsmith som hilste fra Danmark. Den svenske «Foreningen Sveriges Ældre Lækare» var invitert, men kunne ikke delta, og det ble referert en hilsen fra ordførande Gunnar Sandberg.

Hilsen fra Den norske legeforenings president og generalsekretær ble overbragt.

Vagn Reinicke orienterte om en mulig studiereise til Syd-Frankrike.

Dette året fyller Eldre legers forening 25 år, og det ble markert.

Foreningens medlemmer som har gått bort siden 1. september 2012 ble minnet med ett minutts stillhet. Toogtredve  navn ble lest opp.

Møtet har vært bekjentgjort i Tidsskriftet nr. 17, er lagt ut på Elfs hjemmeside, og alle sakspapirer var vedlagt mapper for den enkelte deltager.

  • Innkalling og saksliste ble godkjent.
  • Som møteleder ble valgt foreningens leder, Rolf Schøyen.
  • Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert, og årsmøtet tok årsberetningen til orientering uten endringer.  
  • Regnskapet for 2012 med revisjonsberetning ble kort gjennomgått. Årsmøtet godkjente regnskapet og ga styret ansvarsfrihet for perioden.
  • Medlemskontingenten ble vedtatt til kr. 250 for 2014, uendret fra året før. Det fremlagte budsjett ble vedtatt.
  • Styrets forslag til nye vedtekter ble gjennomgått med hovedvekt på endringer i forhold til tidligere vedtekter. Det ble stilt spørsmål om en mulig redaksjonell endring, om valgkomité skal omtales under § 4 organisasjon, eller som i forslaget under § 5, ordinært årsmøtet. Styret fikk fullmakt til å vurdere dette. Styrets forslag ble etter gjennomgangen vedtatt enstemmig.
  • Valg av nytt styre og kurskomité ble ledet av valgkomitéens leder, Otto Steenfeldt-Foss, som gjorde rede for valgkomitéens arbeid og begrunnelser. Foreslåtte kandidater ble kort presentert. Valgkomitéens forslag var vedlagt kursmappene. Det ble ikke fremsatt andre forslag fra årsmøtet. Valgkomitéens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Leder: Rolf Schøyen (gjenvalg)
Nestleder: Anne Larsen (gjenvalg)
Styremedlemmer: Kolbjørn Forfang (gjenvalg), Bernt Kvarstein (opprykk fra varamedlem), Kaare R. Norum (leder av kurskomitéen etter vedtektsendring styremedlem), Ingrid Spurkland (ny).
Varamedlemmer til styret: Ingunn Salvesen (ny), Erik Korvald (ny).

De som går ut av styret er: Unni Ånstad, Merete Brodtkorb og Hans Asbjørn Holm. De ble takket for et godt utført arbeid for foreningen.

Kurskomité.  Leder: Kaare R. Norum (gjenvalg), Anne Larsen (gjenvalg), Ingrid Spurkland (ny).

Landsstyrerepresentanter: Etter vedtektsendring er foreningens leder, Rolf Schøyen, og nestleder, Anne Larsen foreningens representanter til Legeforeningens landsstyre. Styret velger vararepresentanter blant styrets medlemmer. 
Valg av ny valgkomité var forberedt av styret. Otto Steenfeldt-Foss hadde bedt om avløsning. Som ny leder ble foreslått Johan Kofstad. Det ble ikke forelått andre kandidater fra årsmøtet, og Johan Kofstad ble valgt med akklamasjon. Bjørg Rostad ble foreslått gjenvalgt og som nytt medlem Sverre Harvei. Ingen andre forslag ble fremsatt og disse ble valgt med akklamasjon. Otto Steenfeldt-Foss ble takket for sitt arbeid i valgkomitéen.  

Festmiddagen søndag var en verdig markering av foreningens 25-års jubileum. Kolbjørn Forfang var kveldens toastmaster. Medisinerstudentenes kor A scalpella underholdt etter forretten og senere fulgte musikk ved Medicinsk Paradeorchæster.  Hovedtalen ble holdt av Tore Gude og det var taler av Narve Moe og Ernst Goldsmith. Takk for maten talen ble holdt av Ragnhild Halvorsen.

Det faglige program søndag og mandag var slik:

Elf 25 år. Et tilbakeblikk og veien fremover v/Rolf Schøyen.

Utryddelse av sykdommer - også noen ikke utryddbare? Folkehelse og verdighet, fra parasitter til kvinner i fødsel.  v/Anders Seim, daglig leder i HDI (Health&Development int.)

Munch og medisin v/ Erlend Hem, medisinsk redaktør i Tidsskriftet.

Fag og ledelse i helse- og omsorgstjenesten – Ja takk, begge deler!  v/helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsetjenesteaksjonen.  v/Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri ved Universitetet i Oslo.

Influensapandemien og pandemivaksine: Hvordan følger vi opp?  v/Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.

Etiske dilemmaer i dagens og morgendagens medisin. v/Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Den første nye legespesialiteten på 14  år: Spesialitet i rus og avhengighetsmedisin.   v/Gabrielle Welle-Strand, forsker ved SERFAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning).

Med Grieg og Slingsby i fjellheimen.   v/Johan Kofstad, pensjonert overlege.

Referent 
Rolf Schøyen