Referat fra årsmøtet 6. juni 2015, Radisson Blu, Bodø

Det var 53 medlemmer til stede på årsmøtet. Leder Rolf Schøyen åpnet møtet med å minnes de av medlemmene som har gått bort i årsmøteperioden.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste for årsmøtet er publisert i Tidsskriftet og bekjentgjort på nettsiden.  

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.  

Sak 2. Valg av møteleder  

Vedtak: 
Rolf Schøyen ble foreslått og valgt som møteleder.  

Sak 3. Styrets årsberetning 
Rolf Schøyen gikk gjennom årsberetningen. Foreningen har hatt sekretariatshjelp i Legeforeningen over mange år. I januar i år ble leder informert om at de ikke lenger har kapasitet til dette. Kolbjørn Forfang orienterte om at styret har vært i kontakt med Congress-Conference, og fått kostnadsoverslag og forslag til samarbeidsavtale for høstmøtet på Soria Moria. Legeforeningen v/Geir Riise har meddelt styret at de vil dekke utgiftene til dette. Fremover vil styret se nærmere på muligheten til å samarbeide tettere med lokalforeningene om spesielt vårmøtene. Generalsekretæren antyder at sekretariatet om et par år skal ha en egen stab som tar seg av møtearrangering  m.v. Schøyen orienterte også om at saken som gjelder endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon skal opp i Stortinget i midten av juni.  

Vedtak:
Årsberetningen godkjent av årsmøtet.  

Sak 4. Revidert regnskap for 2014 
Regnskapet føres av Legeforeningen og har gått med et lite minus på drift, men med renteinntektene ble resultatet kr. 4407,-. Revisor hadde ingen merknader.  

Vedtak:
Regnskap for 2014 er godkjent.  

Sak 5. Budsjett og medlemskontingent for 2016 
Styret foreslår en forsiktig økning av kontingenten på grunn av økte utgifter fra kr. 250,- til kr. 350,-. Det kom frem forslag om å øke kontingenten til kr. 500,- pr. medlem.  

Vedtak:
Styrets forslag om å øke kontingenten til kr. 350,- kroner ble vedtatt.

Styrets budsjettmål for 2016 er at inntekter og utgifter balanseres slik at egenkapitalen ikke endres vesentlig.  

Sak 7. Valg 
Johan Kofstad la fram valgkomiteens innstilling. Det er lagt vekt på kjønnskvotering, geografisk representasjon og alder.  

Vedtak:
Leder:                                    Tone Sparr
Nestleder:                              Kolbjørn Forfang
Leder av kurskomiteen:         Anne Larsen
Styremedlemmer:                  Kaare Norum 
                                              Ingrid Spurkland 
                                              Bernt Kvarstein
Vara                                      Ragnhild Halvorsen 
                                              Fin Resch 
Kurskomiteen:                       Kaare Norum 
                                              Ingrid Spurkland 
Valgkomite:                           Johan Kofstad (leder) 
                                              Sverre Harvei 
                                              Ingunn Salvesen
Revisor:                                 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Rolf Schøyen takket for seg som leder. Nestleder Anne Larsen trakk spesielt fram hans utholdenhet i saken med å få endret aldersgrensen for bortfall av autorisasjon og hans store engasjement og innsats i foreningen. Tone Sparr presenterte seg som ny leder.  

Bernt Kvarstein delte ut spørreskjema, og årsmøtet diskuterte litt rundt innholdet på vår- og høstmøter. Styret kommer tilbake med resultatet av undersøkelsen.   

Tove Myrbakk
Referent