Referat fra styremøte i Eldre legers forening fredag 9. juni 2017 kl. 13.00 -15.00 Lillehammer hotell

Møterom: Messanin 2+3.

 Agenda:

1. Referat fra styremøte 3. mai (se vedlegg) - godkjent
2. Gjennomgang av vårmøte/årsmøte
3. Program høstmøte
4. Eventuelt (Intern høring om Norsk hodepineselskap)

2. Gjennomgang av vårmøte
Åpning av møtet ved Tone
Ansvarsfordeling foredragsholdere

3. Program høstmøte
Gjennomgang av foreløpig høstmøteprogram.

4. Eventuelt (Intern høring om Norsk hodepineselskap – ELF mener ingenting om denne høringen

Referat fra årsmøte i Eldre legers forening
lørdag 10. juni kl. 09.00 Lillehammer hotell

Innledning: Tone oppsummerte kort hva ELF har vært opptatt det siste året.

- Alders og sykehjemsmedisin
- Primærhelsetjenesten

Vedtektsendringer:

- Leder. Det kreves absolutt flertall. Ved mer enn en kandidat eller dersom det kreves av årsmøtet skal det foretas skriftlig votering og tellekorps oppnevnes. Leder kan gjenvelges inntil to ganger (maksimal funksjonstid som leder 6 år).

- Nestleder. Samme regler som for valg av leder. Kan gjenvelges inntil to ganger (maksimal funksjonstid som nestleder 6 år).

- Leder av kurskomitéen (styremedlem). Samme regler som for valg av leder.

- Tre styremedlemmer. Ved flere enn tre forslag foretas skriftlig votering. Kan gjenvelges inntil to ganger som ordinært styremedlem.

- Ytterligere to medlemmer til kurskomitéen blant de valgte styremedlemmer (unntatt leder).

- To varamedlemmer. Ved flere enn to navn foretas skriftlig votering. Kan gjenvelges inntil to ganger.

Punktene 5 og 6 slås sammen og får følgende formulering:

• To varamedlemmer. Ved flere enn to navn foretas skriftlig votering. Kan gjenvelges inntil to ganger. Innad i styret velges to av medlemmene som sammen med kurskomitéens leder utgjør kurskomitéen.

Forslag fra Fin: Nytt strek\punkt under paragraf 5:

Styret gis myndighet til rokkering og supplering av funksjoner mellom årsmøtene. Styret kan innhente krefter ved behov.

Vedtak: Nye vedtekter ble enstemmig vedtatt

Valg av nytt styre i ELF:

Leder: Tone Sparr tespa@online.no

Nestleder: Bernt Einar Østensen berntost@online.no

Leder av kurskomiteen: Fin Resch fires@online.no

Styremedlemmer: Ragnhild Halvorsen rahalvor41@hotmail.no

Bernt Kvarstein kvarste@online.no

Sigrun Solberg sigrun.solberg@helse-bergen.no

Varamedlemmer: Berit Grøholt berit@groholt.no

Rolf Kirschner rolf.kirschner@getmail.no

Valgkomiteen: Anne Larsen (Leder) ann-la4@online.no

Ingunn Løkstad Salvesen insalves@online.no

Hans Asbjørn Holm asbjholm@online.no

(Bernt Kvarstein ønsker ikke gjenvalg i styret, men sitter som styremedlem inntil videre)

Eventuelt:

Besteforeldrenes klimaaksjon ved Gro Nylander m/flere. For barn og barnebarn. Markeringer foran Stortinget.
Neste vårmøte: Trondheim 1.-3. juni 2018

Referent:
Kristin Alfhei
10/06/2017