Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 2. juni 2018. Tidligere vedtekter anses ugyldige.

§ 1. Navn

Foreningens navn er Eldre legers forening (Elf). Foreningen er en spesialforening i Den norske legeforening, kfr. §3/1-1 Lover for Den norske legeforening.

§ 2. Formål

(Legeforeningens ulike organisasjonsledd skal virke for sine formål etter den fordeling av roller, funksjoner og oppgaver som er trukket opp av Dnlf's lover. Hvert enkelt organisasjonsledd forutsettes å være en integrert del av Legeforeningen som helhetlig organisasjon og virke for det felles formål. I tillegg er Elf’s spesielle formål å arbeide for eldre legers felles interesser og bidra til å øke gruppens livskvalitet. Spesielt nevnes:

 1. Arrangere møte for medlemmene to ganger årlig. Møtene skal være arenaer for faglig og sosialt fellesskap for eldre leger og eventuelle ledsagere. De har som formål å gi medisinsk faglig oppdatering av høy kvalitet, oppdatering om aktuelle helsepolitiske spørsmål av særlig interesse for eldre leger, samt medisinsk-historiske og kulturelle innslag av interesse for møtedeltagerne. Møtene skal være en møteplass hvor gamle og nye bekjentskap kan utvikles, og ha en sosial ramme som er attraktiv.

 2. Arbeide med seniorpolitiske spørsmål for leger. 
  Dette omfatter blant annet å avskaffe aldersgrensebestemmelser for utøvelsen av legeyrket. Alder alene skal ikke være grunnlag for bortfall av autorisasjon, lisens og Spesialistgodkjenning (kfr. § 54 i Helsepersonelloven).

 3. Foreningen vil arbeide for styrking av sykehjems- og aldersmedisin.

 4. Være aktiv høringsinstans i Legeforeningen.

 5. Deltagelse i relevante råd og utvalg i Legeforeningen.

 6. Synliggjøre betydningen av eldre legers erfaring, kompetanse og synspunkter i det offentlige rom.

 7. Videreutvikle og vedlikeholde nettsiden i Legeforeningens portal med informasjon om aktiviteter og tilbud av interesse for medlemmene.

 8. Engasjere seg i saker av generell interesse for alle eldre.

 9. Samarbeide med de lokale legeforeningene for å utvikle tilbud til eldre leger.

 10. Å tilstrebe størst mulig grad av åpenhet og tilgjengelighet i forholdet til medlemmene og til samfunnet.

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer opptas medlemmer av Den norske legeforening som er fylt 65 år, eller som på grunnlag av tidlig pensjonering eller andre alders-og/eller sykdomsrelaterte grunner ikke lenger er i virksomhet som lege. Foreningen skal arbeide for at flest mulig i målgruppen blir medlemmer av foreningen.

§4 Organisasjon

 1. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Alle medlemmer har stemmerett. Ledsagere kan delta på møtet uten tale- og stemmerett.

 2. Styret består av seks personer, leder, nestleder, leder av kurskomitéen og tre styremedlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer som kan møte i styremøtene, men har stemmerett bare ved forfall av faste styremedlemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret leder foreningens arbeid og disponerer dens midler. Lederen har den daglige ledelse av foreningen. Han/hun innkaller til styremøte når han/hun finner det nødvendig eller når minst to styremedlemmer krever det. Har leder varig forfall overtar nestleder ledelsen for resten av valgperioden. Nestleder kan kreve valg av ny leder på første ordinære årsmøte.

 3. Kurskomitéen består av tre medlemmer som alle er styremedlemmer. Leder av foreningen kan ikke være leder av kurskomitéen.

 4. Valgkomitéen består av tre medlemmer. Valgkomiteen foreslår ny valgkomite. Funksjonstiden er 2 år.

 5. Andre utvalg/komitéer årsmøtet eller styret ønsker å opprette. Styret kan knytte spesiell kompetanse til styret for å løse konkrete oppgaver.

 6. Sekretariat. Sekretæren er lokalisert til Legeforeningen sentralt og organiseres i samarbeid med Legeforeningens generalsekretær. Foreningens arkiv plasseres i Legeforeningen sentralt. Legeforeningens revisor er også revisor for ELF. 

§5 Ordinært årsmøte

Årsmøtet avholdes innen utløpet av juni. Valg foregår i år som slutter på ulike tall. Valgperioden er to år. Funksjonsperioden for styre og utvalg følger landsstyreperioden med tiltredelse 1. september det år valget foregår (kfr. Legeforeningens lover § 3-1-1). Styret innkaller medlemmene til ordinært årsmøte med minst fire ukers varsel. I innkallingen fremkommer sted, tidspunkt og dagsorden for årsmøtet. Årsmøtet gjøres kjent gjennom foreningens hjemmeside, gjennom Tidsskrift for den norske legeforening, og gjennom e-poster og medlemsbrev i den utstrekning dette ansees nødvendig for å nå alle medlemmer.

Årsmøtets oppgaver:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av møteleder.
 3. Behandle styrets årsberetning.
 4. Behandle og godkjenne revidert regnskap.
 5. Vedta budsjett og medlemskontingent for kommende år.
 6. Meldte saker. Medlemmer som ønsker å ta opp saker på årsmøtet må melde disse inn til styret minst seks uker før årsmøtet. Årsmøtet kan unntaksvis vedta at saker som ikke er meldt av styret eller medlemmene innen fristen og som haster, kan behandles.
 7. Valg: Valget ledes av valgkomitéens leder. Det er anledning til å komme med forslag på kandidater helt frem til votering. De som foreslås må ha blitt forespurt og sagt seg villige til vervet. Det gis anledning til korte valgtaler av/for kandidatene.


Følgende valg foretas: Styre, valgkomité og spesielle utvalg.

 1. Styret
  Leder. Det kreves absolutt flertall. Ved mer enn en kandidat eller dersom det kreves av årsmøtet skal det foretas skriftlig votering og tellekorps skal oppnevnes. Leder kan gjenvelges inntil to ganger (maksimal funksjonstid som leder 6 år)
  Nestleder. Samme regler som for valg av leder. Leder av kurskomiteen. Samme regler som for valg av leder. Tre styremedlemmer. Ved flere enn tre forslag foretas skriftlig votering. Kan gjenvelges inntil to ganger som ordinært styremedlem. To varamedlemmer. Ved flere enn to navn foretas skriftlig votering. Kan gjenvelges inntil to ganger.

  2. Valgkomité.
  Valgkomitéens leder velges separat på samme måte som foreningens leder. Valgkomitéens øvrige medlemmer: Ved flere enn to forslag foretas skriftlig votering.  Årsmøtet/medlemmene foreslår medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens leder forbereder valget og legger frem forslag til årsmøtet. Valgkomitéens medlemmer kan gjenvelges inntil to ganger (maksimal funksjonstid 6 år).

  3. Spesielle utvalg som Årsmøtet eller styret har vedtatt opprettet, kan velges på årsmøtet.

  4. Representasjon i Legeforeningens landsstyre
  Leder og nestleder er foreningens representanter i Legeforeningens landsstyre. Styret velger varamedlemmer blant styrets medlemmer.

  5. Styret gis myndighet til rokkering/suppleringsvalg etter behov mellom årsmøtene.

  6. Kurskomite
  De to øvrige medlemmene i kurskomiteen velges av styret, blant styrets medlemmer. Leder kan ikke velges.


§ 6 Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst fire ukers varsel når styret krever det, eller når minst en tredjedel av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan ikke fatte vedtak om andre saker enn de som er oppført på dagsorden.

§ 7 Kontingent.

Medlemskontingenten skal betales forskuddsvis innen utgangen av februar. Et medlem som tross purringer ikke har betalt kontingent på to år anses som utmeldt av foreningen. Styret foreslår kontingent som formelt må vedtas av årsmøtet.

§ 8 Vedtektsendringer.

Vedtektsendringer kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt styret minst 6 uker før ordinært årsmøte. Styret må gjøre forslaget kjent for medlemmene minst fire uker før årsmøtet. Til vedtektsendringer kreves minst 2/3 flertall blant årsmøtets stemmeberettigede deltagere.