Hva er MNH?

Medisinsk forening for nevrohabilitering er en spesialforening under Den norske legeforening for fagområdet habilitering i spesialisthelsetjenesten.

Habilitering i spesialisthelsetjenesten retter seg primært mot personer med medfødte og tidlig ervervede hjerneskader og følgetilstander etter dette som utviklingshemning (psykisk utviklingshemning), cerebrale utviklingsforstyrrelser, multihandikap og kognitivt betinget sammensatt funksjonshemning. 

Dette gjør vi

Foreningen skal bidra til kunnskapsformidling og opplysning om habilitering i spesialisthelsetjenesten. Foreningen kan ytre seg offentlig der det måtte være aktuelt for å ivareta feltets interesser. Foreningen skal bidra til interesse for forskning og fagutvikling innen feltet blant kolleger. Medlemskap i foreningen kan tegnes av alle leger som også er medlem i Den norske legeforening. Medlemsliste føres av DNLF som også bistår med kontingentinnkrevning. Kontingent er 300 kr/år i 2019.

Byttet navn i 2013

Årsmøtet 27. oktober 2013 vedtok at foreningen skulle skifte navn fra Medisinsk forening for intellektuell utviklingshemning (psykisk utviklingshemning) og habilitering til Medisinsk forening for nevrohabilitering.